Přistupte do dvouletého IB Diploma programu

Nový PORG je gymnázium osmileté, studentům ale nabízíme možnost přistoupit do septimy (po úspěšném složení přestupových zkušek) a v oktávě potom složit mezinárodní maturitní zkoušku IB. Zájemci o IB Diploma Programme mohou kontaktovat Danu Kaftanovou na kaftanova(zavináč)novyporg.cz. Počet míst je omezený.

IB World Schools, mezi něž PORG nyní patří, jsou po celém světě považovány za školy nabízející vysokou úroveň vzdělávání.

Absolventi IB DP studují na univerzitách po celém světě. Úspěšné absolvování IB Diploma Programme zvyšuje šanci na přijetí na výběrové univerzity v zahraničí.

Studenti se věnují studiu šesti předmětů vybraných ze šesti skupin. Tři předměty studují studenti na vyšší úrovni (HL - cca 320 vyučovacích hodin za dva roky) a tři předměty na nižší úrovni (SL – cca 200 vyučovacích hodin za dva roky). Studenti si mohou dobrovolně přidat i sedmý předmět.

Studenti se tedy mohou zaměřit na předměty, které je baví a kterým by se chtěli věnovat v budoucnosti. Zároveň je struktura programu dostatečně široká na to, aby studenty nijak neomezovala v možnosti svá rozhodnutí ohledně budoucího studia měnit.

Koncepce jednotlivých předmětů je odlišná od tradičního českého (středoevropského) pojetí. Důraz je kladen na rozvoj kritického myšlení. Například v dějepisu není vyžadován všeobecný přehled o celých světových a národních dějinách, ale hlubší studium několika období a zodpovězení klíčových otázek, které jsou pro pochopení jednání člověka a společnosti důležité; studenti musí načíst značné množství odborné literatury k zvoleným tématům, být schopni porovnávat a hodnotit výsledky práce různých autorů apod. V biologii a chemii se mnohem větší důraz se klade na plánování,provádění a vyhodnocování pokusů a měření, menší důraz se klade na systém a teoretický základ.

Program IB DP rozvíjí u studentů studijní návyky a svou náročností vede studenty k tomu, aby se naučili pracovat s časem a účelně využívali volné hodiny ve škole k samostudiu.

Gymnázium PORG poskytuje personalizovaný poradenský servis při procesu přihlašování se na zahraniční vysokou školu.

IB výhody 400

Školné a stipendia

Roční školné na gymnáziu Nový PORG pro IB studenty, kteří přistoupí do septimy, činí ročně:

 • 247 000,- CZK

a v Praze patří k nejnižším ze škol s podobným programem. Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity a rodina je minimálně zatížena vedlejšími náklady.

Základním zájmem školy (obecně prospěšné společnosti PORG) je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Studijní fond Martina Romana transparentně uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši. 

 International Baccalaureate Diploma Programme zahrnuje:

 • studium šesti předmětů vybraných ze šesti skupin; tři předměty studují studenti na vyšší úrovni (HL - cca 320 vyučovacích hodin za dva roky) a tři předměty na nižší úrovni (SL – cca 200 vyučovacích hodin za dva roky); studenti si mohou dobrovolně přidat i sedmý předmět
 • kurz Theory of Knowledge (Teorie a dějiny lidského vědění)
 • Extended Essay (absolventská práce)
 • účast v aktivitách Creativity, Action, Service (tvořivost, tělesná aktivita, dobrovolnictví)

Předměty nabízené na Novém PORGu:

Skupina 1 – Studies in Language and Literature : Česká literatura (HL, SL), English Language and Literature (HL, SL)

 • povinné předměty pro všechny studenty septimy a oktávy

Skupina 2 – Language Acquisition: Němčina (HL, SL), Španělština (HL, SL), Francouzština (HL, SL)

 • studenti si volí jeden cizí jazyk – ten, který studovali v nižších ročnících
 • kurz na úrovni SL (nižší úrovni) znamená studium jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce po jazyky; HL (vyšší úroveň) znamená studium jazyka na úrovni B2
 • studium jednoho cizího jazyka ze skupiny 2 je povinné i pro studenty, kteří si volí českou maturitu

Skupina 3 – Individuals and Societies: History (HL, SL), Economics (HL, SL)

 • student si volí alespoň jeden předmět
 • koncepce je odlišná od českého (středoevropského) pojetí – důraz je kladen na to, aby student rozvinul svou schopnost určit, kriticky analyzovat a hodnotit přístupy, metody, dílčí argumenty v rámci jednotlivých společenských věd (např. v dějepisu není vyžadován všeobecný přehled o celých světových a národních   dějinách, ale hlubší studium několika období a zodpovězení klíčových otázek, které jsou pro pochopení jednání člověka a společnosti důležité; studenti musí načíst značné množství odborné literatury k zvoleným tématům, být schopni porovnávat a hodnotit výsledky práce různých autorů apod.

Skupina 4 – Experimental Sciences: Biology (HL, SL), Chemistry (HL, SL), Physics (HL, SL)

 • student si volí alespoň jeden předmět
 • koncepce je odlišná od českého pojetí – mnohem větší důraz se klade na plánování, provádění a vyhodnocování pokusů a měření, menší důraz se klade na systém a teoretický základ

Skupina 5 – Mathematics: Mathematics (HL, SL)

 • povinný předmět pro všechny studenty septimy a oktávy

Skupina 6 – další předmět ze skupin 1-4

Další požadavky:

Extended Essay

 • absolventská práce v rozsahu cca 4 tis. slov na základě hlubších znalostí určitého tématu (četba, samostudium)
 • student pracuje na práci pod vedením učitele
 • práce je hodnocena externě IB hodnotiteli

Theory of Knowledge

 • kurz teorie a dějin lidského vědění s dotací 2 hodiny týdně
 • zakončením kurzu je esej v rozsahu cca 1.600 slov

Creativity, Action, Service – CAS

 • cílem aktivit CAS je praktický výstup; v oblasti umělecké tvořivosti to může být např. příprava veřejného představení; v oblasti sportovní aktivity může jít o pravidelnou sportovní činnost, účast na expedici a její příprava; v oblasti dobrovolnictví se jedná např. o pomoc postiženým dětem či starým lidem
 • studenti se musí CAS aktivitám věnovat soustavně nejméně jeden a půl roku, přibližně v rozsahu třech hodin týdně
 • studenti hodnotí sami sebe, odevzdávají reflexe své činnosti
 • škola má vyškoleného CAS koordinátora, který se s IB studenty pravidelně schází a pomáhá jim s výběrem CAS aktivit

Podrobné informace o celém programu naleznete zde. Informace o programu creativity action service zde.