Inspekční zpráva z května 2019

V květnu školního roku 2018/19 probíhala v pražských kampusech inspekce. Inspektoři navštívili hodiny na obou našich gymnáziích, na základní škole a nahlédli i do družiny a školní jídelny. Celá zpráva je dostupná na stránkách ČŠI nebo stažená zde. Ze zprávy vyjímáme silné stránky školy:

  • dlouhodobě stanovené cíle v oblasti učení a jasně definované standardy kvality vzdělávání sdílené učiteli, žáky i rodičovskou veřejností,
  • funkční kontrolní systém poskytující vedení školy zpětnou vazbu pro přijímání účinných opatření směřujících ke zkvalitnění výuky,
  • rozvoj materiálního zázemí školy ve vztahu k nastavené koncepci vzdělávání,
  • promyšlená organizace vzdělávání vycházející ze vzdělávacích potřeb a zájmu žáků umožňující rozvoj jejich studijního potenciálu a profilaci,
  • uplatňování inovativních vzdělávacích metod podporujících osobnostní rozvoj žáka,
  • propracovaný systém hodnocení umožňující sledovat individuální pokrok každého žáka v rámci vyučovacího předmětu i celkových výsledků vzdělávání,
  • dlouhodobě výborné výsledky vzdělávání žáků,
  • promyšlený systém oceňování a pochval žáků za dosažené výsledky,
  • široké spektrum školních a mimoškolních aktivit podporujících sounáležitost žáků se školou, týmovou spolupráci, neformální komunikaci a odbourávání bariér napříč ročníky a stupni vzdělávání.