Co děláme jinak

Bilingvní mateřská škola PORG Ostrava je situována v Ostravě ve Vítkovicích. Cílem mateřské školy je děti vést, podporovat a motivovat k objevování všeho, co odpovídá jejich věku a je jim přirozené. Děti vedeme k samostatnému projevu a poskytujeme jim dostatečný sociální, emoční, prožitkový a pohybový prostor k vyjádření. Učíme děti být samostatnými a sebevědomými osobnostmi. Zároveň jsme jim oporou při adaptaci na nové prostředí a soužití ve společnosti jiných dětí. Vztah mezi dětmi a učitelkou je založen na rovnosti, respektu, toleranci a vzájemné důvěře. Vytváříme tak prostředí, ve kterém se děti cítí spokojeně a bezpečně.

K dosažení vytyčených cílů nám pomáhají zvolené metody vzdělávání, tedy metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Podporována je tak zvídavost a potřeba dětí objevovat. 

Školní vzdělávací program je rozdělen a zaměřen rozvoj 5 oblastí dítěte:

 • Dítě a jeho tělo (oblast biologická)
 • Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)
 • Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)
 • Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)
 • Dítě a jeho svět (oblast environmentální)

Mateřská škola PORG Ostrava je školou bilingvní. Velký důraz je tedy kladen na výuku anglického jazyka, který není vyučován izolovaně. Vedle jednotlivých výukových bloků se anglický jazyk prolíná celým dnem, čímž se dětem stává jazykem zcela přirozeným. Výuka probíhá metodou JOLLY PHONICS, tedy metodou, která využívá pohyb ve spojení se smysly (sluch, zrak, hmat), a umožňuje tak dětem velmi rychlý pokrok.

Metoda JOLLY PHONICS je postavena na principu syntézy zvuků anglického jazyka. Proces je možno shrnout do pěti kroků:

 1. Učení se 42 zvuků používaných v anglickém jazyce
 2. Formování a psaní písmen prostřednictvím metod stimulujících různé smysly
 3. Spojování zvuků, které umožňuje dětem číst a psát
 4. Rozeznávání zvuků ve slovech
 5. Učení se slovům, která se vymykají pravidlům, tzv. „tricky words“

Při vstupu do 1. ročníku bilingvní třídy pak mají děti s ohledem na jejich věk výbornou jazykovou vybavenost: pohotově a přirozeně reagují na základní anglické povely, poznají písmena anglické abecedy a umí vyslovit a přečíst 42 anglických zvuků. Dovednost rozpoznání písmen a zvuků dětem také umožňuje čtení základní slovní zásoby.

Naší silnou stránkou je vedle výuky anglického jazyka také nadstandardní komunikace s rodiči, vstřícný přístup a snaha o nalezení nejlepšího řešení ve všech vzniklých situacích. 

Základní údaje

PORG Bilingual Kindergarten OSTRAVA, Rostislavova 7, 703 00  Ostrava - Vítkovice

 

Ředitelka společnosti PORG Dagmar Dluhošová
tel: (+420) 777 923 718
email: dluhosova(zavináč)porg.cz
Ředitelka mateřské školy Barbora Gazdová
tel: (+420) 777 355 157
email: kindergarten(zavináč)porg.cz
Telefon office 597 071 020
e-mail office office(zavináč)porg.cz
Číslo účtu - škola 209533035 / 0300
Číslo účtu - jídelna 4609702 / 0800
IČO 25698117
ID datové schránky  r43jd43

Školné a stipendia

Školné na bilingvní mateřské škole PORG Ostrava činí ve školním roce 2022/23:

 • 82.400,- Kč / září-červen
 • 4.000,- Kč / prázdninový provoz (1. - 2. týden v červenci)

Škola poskytuje 10% slevu pro sourozence.

Školné zahrnuje veškeré pomůcky, učebnice a pracovní sešity pro výuku Jolly Phonics, hračky a vše potřebné pro rozvoj dětí po všech stránkách.

Školné nezahrnuje aktivity jako je výuka plavání, lyžování, bruslení aj.

Jídelna

PORG Ostrava provozuje vlastní školní kuchyni a jídelnu od 1. září 2011. Odpovědným vedoucím školní kuchyně a jídelny je Tomáš Neuvirt. Školní kuchyně a jídelna PORGu Ostrava slouží primárně k zajištění oběda žákům, studentům a zaměstnancům školy. Standardní nabídku tvoří tři varianty hlavního jídla.

aktuální jídelníček na strava.cz

Kontakty

vedoucí školní jídelny Tomáš Neuvirt
e-mail jidelna(zavináč)porg.cz
telefon +420 608 418 884

Platby stravného

Platby služeb se provádí zálohově bezhotovostním převodem na účet školní jídelny PORGu Ostrava.

číslo účtu školní jídelny 4609702/0800 (variabilním symbolem platby je číslo smlouvy o studiu)

Objednávky, výběr a odhlašování stravy

Zaplacením příslušné částky na účet školní jídelny je strávníkovi aktivováno jeho osobní konto a jsou mu automaticky přihlášeny zvolené služby (obědy, případně i svačiny). Tím je zároveň z vložené částky odečtena celková cena přihlášených služeb a zobrazovaná výše konta pak odpovídá zůstatku z vložených prostředků.

Pokud si chce strávník volit z nabízených variant, přihlašovat či odhlašovat stravu, případně získat  další informace o svém účtu, může tak učinit prostřednictvím objednávkového  boxu, který je umístěn přímo v jídelně nebo pomocí internetu na www.strava.cz. (Informace o přístupu ke svému kontu jsou rodičům odesílány automaticky po jeho zřízení. Pokud jste informace neobdrželi kontaktujte prosím zaměstnance školní jídelny.)

Odhlásit oběd nebo  objednanou svačinu je možné nejpozději jeden den předem do 7:00 pomocí objednávkového boxu v jídelně nebo prostřednictvím internetu. Neodhlášený oběd  je také možné vyzvednout v jídelně (nádobí netřeba – oběd Vám vakuově zabalíme).

Přeplatky

Přeplatky za neodebranou stravu jsou strávníkům automaticky převáděny do dalšího období. V případě odhlášení žáka či studenta ze školního stravování jsou přeplatky vraceny převodem na účet.

Lidé

Vedení školy

Interní učitelé