Harmonogram školního roku 2020/21

HODNOCENÍ: 1. pololetí 1. 9. - 28. 1. 2021
  2. pololetí 1. 2. - 30. 6. 2021
ŠVP:  podzimní projektová odpadá
   letní 12. - 20. 6. 2021
LYŽAŘSKÝ KURZ:   1. 2. - 5. 2. 2021
PRÁZDNINY: podzimní 26. 10. - 30. 10. 2020
  zimní 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021
  pololetní 29. 1. 2021
  jarní 15. 2. - 21. 2. 2021
  velikonoční 1. 4. - 5. 4. 2021
TŘÍDNÍ SCHŮZKY: od 17:00 hod. 19. 11. 2020
  od 17:00 hod. 25. 3. 2021
ŘEDITELSKÉ VOLNO:   16. 11. 2020
    21. - 22. 12. 2020
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: od 18:00 hod. 26. 11. 2020
  od 18:00 hod. 14. 1. 2021
PORGIÁDA:   11. 5. 2021
MATURITNÍ PLES:   16. 1. 2021
LETNÍ SLAVNOST:   23. 6. 2021
ÚSTNÍ MATURITY:   17. 5. - 19. 5. 2021

Maturita

ČESKÁ MATURITA

Český jazyk

Matematika

 Cizí jazyky

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Termíny

1. 12. 2020 přihlášky žáků k maturitní zkoušce včetně výběru předmětů – nelze následně měnit
15. 1. 2021 zveřejnění jednotného zkušebního schématu písemných zkoušek SČ MZ pro jaro 2021
31. 3. 2021 uzávěrka písemných žádostí o nahrazení jazykové zkoušky certifikátem; uzávěrka žákovských seznamů literárních děl k maturitě
  uvávěrka klasifikace
3. - 7. 5. 2021 didaktické testy společné části maturitní zkoušky
  vydání vysvědčení oktávě
  profilové písemné práce a písemné práce společné části maturitní zkoušky
17. - 19. 5. 2021 ústní maturity státní a profilové
  předávání maturitních vysvědčení

Školní psycholog

Mgr. Jana Sklenářová

Konzultační hodiny:

Každou středu od 16:00 do 18:00 hod. v budově gymnázia. Je však nutná předchozí domluva.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se na mne například mohou obrátit studenti?

 • Poslední dobou se mi ve škole moc nedaří. Jak to změnit?
 • S někým ze spolužáků/učitelů jsme si nesedli. Chtěl bych, aby to bylo lepší.
 • Nedaří se mi domlouvat některé věci s rodiči. Co se s tím dá dělat?
 • Vždycky rodičům nebo učiteli slíbím, že se v něčem změním, ale pak se mi to nedaří. Kudy na to?
 • Domácí příprava mi zabírá hodně času, ale nakonec toho moc neumím. Jak ji mohu změnit?
 • Mám nějaké divné nálady, jsem smutná nebo naštvaná a neumím to změnit.
 • Mám nějaké potíže ve vztahu.
 • Trápím se, nevím kudy kam.

S čím se na mne například můžou obrátit rodiče?

 • Dceři/synovi se poslední dobou ve škole příliš nedaří. Jak ji/jeho můžeme podpořit?
 • Ranní odjezd do školy je téměř každý den stresovou situací. Jak si jej usnadnit?
 • Zdá se mi, že domácí příprava zabírá synovi/dceři nepřiměřeně mnoho času. Dá se nějak zefektivnit?
 • Mám dojem, že moji dceru/syna něco trápí, ale nevím co.
 • Jak synovi/dceři nastavit pravidla a jak s ním uzavírat dohody, které fungují?
 • Nemohu se rozhodnout v nějaké věci týkající se mé dcery/syna.
 • Myslím si, že by mému synovi/dceři prospělo více samostatnosti. Jak na to?

Školní metodik prevence

Mgr. Josef Dužík

Konzultace:

Kdykoli po předchozí domluvě mailem, telefonicky nebo osobně. Akutní věci bez předchozího ohlášení – sborovna gymnázia.

Telefon: 597 071 020

Kontakty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čím se zabývám a které činnosti zajišťuji?

 • Koordinuji spolupráci pedagogických pracovníků, vedení školy a rodičů při řešení výchovných problémů žáků spadajících do oblasti rizikových a sociálně patologických jevů. 
 • Vedu databázi poradenských zařízení, vzdělávacích organizací, psychologů a psychiatrů v oblasti.
 • Spolupracuji s oblastním metodikem prevence i krajským metodikem prevence, s OSPOD, MP a PČR.
 • Koordinuji a zajišťuji vstupy externích organizací do tříd, dle potřeb třídních učitelů a tříd.
 • Osobně komunikuji s rodiči problémových žáků, nebo s rodiči, kteří si kontakt sami vyžádají.
 • Shromažďuji metodické materiály a pomáhám třídním učitelům ve vedení třídnických hodin.

S čím se na mne můžete obrátit a které problémy spadají do mé kompetence?

 • Šikana, násilí a nekázeň v třídních kolektivech
 • Užívání či experimentování s návykovými látkami
 • Vandalismus, krádeže
 • Rasismus a menšinová intolerance
 • Domácí násilí a sexuální zneužívání
 • Netolismus, nomofobie, gamblerství a další závislosti

Možnosti zakončení studia na PORGu Ostrava

PORG je škola bilingvní a kromě mezinárodní maturity samozřejmě umožňuje studentům ukončit studium také maturitou českou. Studenti si budou moci vybrat jednu z pěti možností:

 1. Pouze česká maturita – státní část (dvě povinné zkoušky + jedna možnost navíc) a školní část (tři povinné zkoušky + možnost až dvou předmětů navíc)
 2. Pouze mezinárodní maturita IB - tzn. studium IB DP programu v plném rozsahu. Tato možnost znamená, že student nebude mít uzavřené české středoškolské vzdělání.
 3. Kombinace české a mezinárodní maturity IB. V tomto případě studenti studují IB DP program v plném rozsahu. Navíc skládají na konci oktávy pouze maturitní zkoušku z češtiny – státní část. Při úspěšném složení mezinárodní maturity IB, jsou studentům předměty nostrifikovány a studenti získají vysvědčení o maturitní zkoušce.
 4. Česká maturita v plném rozsahu a mezinárodní maturita IB. V tomto případě studenti studují IB DP program v plném rozsahu a skládají českou maturitu v plném rozsahu, tzn. státní část (dvě povinné zkoušky + jedna možnost navíc) a školní část (tři povinné zkoušky + možnost až dvou předmětů navíc).
 5. Kombinace česká maturity a IB zkoušek z jednoho či několika IB předmětů. V tomto případě studenti skládají českou maturitu v plném rozsahu a přihlašují se ke zkoušce z jednoho či více IB předmětů.

PORG Ostrava je otevřen všem, kteří mají zájem se vzdělávat a nebojí se nových věcí!

Školní vzdělávací plán

PORG Ostrava je bilingvní gymnázium se zaměřením na živé jazyky (především angličtinu).

PORG je zařazen do sítě škol MŠMT, vydávaná vysvědčení mají stejnou validitu jako u ostatních škol na území ČR.

Učební plán PORGu kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s mezinárodními programy dle "University of Cambridge International Examinations" (prima až sexta). V posledních dvou ročnících plánuje PORG Ostrava vzdělávat studenty podle IB standardů.

V českém pojetí je tradičně kladen důraz na seznámení se systémem jednotlivých disciplín a na rozsáhlejší záběr znalostí. Anglosaské školství je pak tradičně více zaměřeno na rozvoj dovedností a jejich praktickou demonstraci. Naši absolventi budou těžit z výhody obou tradic.

Zároveň studenti složí i standardní českou maturitu a mohou pokračovat ve studiu na českých univerzitách.

Studium francouzštiny, španělštiny a němčiny připravuje studenty ke složení mezinárodních zkoušek „Delf“, „DELE“ a „Goethe-Zertifikat“. Volitelně od kvarty mají studenti možnost se učit tři světové jazyky. Anglický jazyk - podrobnější koncepce.

Učební plán je vyvážený v poměru přírodní vědy – společenské vědy. Klade důraz na estetické výchovy (hudební, výtvarná, dramatická). Ve vyšších ročnících poskytuje širokou škálu předmětů volitelných.

V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní četbě studentů. Náš program „Četba – vlajková loď češtiny na PORGu“ zavedený na mateřském gymnáziu je ojedinělý v českém školství.

V tělocviku je možno si od kvinty vybrat jeden z šesti typů výběrového sportu.

S rostoucím věkem studentů roste i zatížení domácí prací a mění se její charakter. Primáni mívají spíš krátkodobé úkoly, i když nezřídka takové, které nesměřují k předem známému výsledku a dávají studentům prostor uplatnit jejich nápady. Snažíme se, aby studenti doma spíše pracovali, přemýšleli a vymýšleli, než jen plnili domácí úkoly.

Rozpis vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách

PŘEDMĚT I II III IV SUMA
čeština 4 4 4 4 16
angličtina 6 6 5 5 22
němčina
španělština
francouzština
    3 3 6
matematika 4 4 4 4 16
dějepis   2 3 3 8
KEK, obč. výchova 2 2     4
Humanities       4 4
Geography, zeměpis 2 2 2   6
fyzika   1 2 2 5
chemie   1 2 2 5
biologie 2 1 2   5
Science 3 3     6
IVT (ICT)  1       1
est. výchova 2 2 2 2 8
tělesná výchova 2 2 2 2 8
volit. předmět ("zájmový")     1 1 2
CELKEM: 28 30 32 32 122

Zeleně zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v anglickém jazyce, modrá značí vyučování v češtině nebo angličtině.

PŘEDMĚT V VI VII VIII SUMA
ČEŠTINA 4 4 4 4 nebo 6* 16 nebo 18*
ANGLIČTINA 4 4 4 4 nebo 6* 16 nebo 18*
NĚMČINA
ŠPANĚLŠTINA
FRANCOUZŠTINA
4 3 3 4 14
MATEMATIKA 4 4   2 10
MATHEMATICS     4 3 7
DĚJEPIS     3   3
HISTORY 2 2     4
ZSV   2 2   4
THEORY OF KNOWLEDGE     2 1 3
ZEMĚPIS 2       2
GEOGRAPHY   2     2
FYZIKA 2 1     4
CHEMIE 2 2     4
BIOLOGIE 2 2     4
INTEGRATED SCIENCE 2 3     4
AESTHETICS 2       2
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 8
SUBJ. IB GROUP 3 (PŘÍRODNÍ VĚDY)     4 nebo 5* 4 nebo 5* 8 nebo 10*
SUBJ. IB GROUP 4 (SPOLEČENSKÉ VĚDY)     4 nebo 5* 4 nebo 5* 8 nebo 10*
VOLIT. PŘEDMĚTY 2 2 (?) (?) (?)
CELKEM: 34 33 30 - 35 30 - 35 132

Zeleně zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v anglickém jazyce, modrá značí vyučování v češtině nebo angličtině.

Organizace ročníkových zkoušek
Hodnocení

Podrobné koncepce předmětů

Čeština Angličtina Biologie Chemie
Fyzika Science Zeměpis a Geography ICT
Matematika Další jazyky (nj, šj, fj) Tělesná výchova Estetická výchova (dv, vv, hv)
Společenské vědy - přehled  Kořeny evropské kultury Dějepis a History History IB Course
Občanská výchova a Humanities Základy společenských věd Economics IB Course Literature 

Studentská rada

Zástupci jednotlivých tříd ve školním roce 2019/2020: 

 • Ondřej Klimša - prima
 • Jana Schneiderová - sekunda
 • Adam Honěk - tercie
 • Tomáš Loskot - kvarta
 • Bořek Svoboda - kvinta
 • Erika Vodvárková - sexta
 • Adam Bernatík - septima
 • Vojtěch Loskot - oktáva

SR Ostrava

pdfStanovy studentské rady