Školní vzdělávací plán

PORG Ostrava je bilingvní gymnázium se zaměřením na živé jazyky (především angličtinu).

PORG je zařazen do sítě škol MŠMT, vydávaná vysvědčení mají stejnou validitu jako u ostatních škol na území ČR.

Učební plán PORGu kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s mezinárodními programy dle "University of Cambridge International Examinations" (prima až sexta). V posledních dvou ročnících plánuje PORG Ostrava vzdělávat studenty podle IB standardů.

V českém pojetí je tradičně kladen důraz na seznámení se systémem jednotlivých disciplín a na rozsáhlejší záběr znalostí. Anglosaské školství je pak tradičně více zaměřeno na rozvoj dovedností a jejich praktickou demonstraci. Naši absolventi budou těžit z výhody obou tradic.

Zároveň studenti složí i standardní českou maturitu a mohou pokračovat ve studiu na českých univerzitách.

Studium francouzštiny, španělštiny a němčiny připravuje studenty ke složení mezinárodních zkoušek „Delf“, „DELE“ a „Goethe-Zertifikat“. Volitelně od kvarty mají studenti možnost se učit tři světové jazyky. Anglický jazyk - podrobnější koncepce.

Učební plán je vyvážený v poměru přírodní vědy – společenské vědy. Klade důraz na estetické výchovy (hudební, výtvarná, dramatická). Ve vyšších ročnících poskytuje širokou škálu předmětů volitelných.

V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní četbě studentů. Náš program „Četba – vlajková loď češtiny na PORGu“ zavedený na mateřském gymnáziu je ojedinělý v českém školství.

V tělocviku je možno si od kvinty vybrat jeden z šesti typů výběrového sportu.

S rostoucím věkem studentů roste i zatížení domácí prací a mění se její charakter. Primáni mívají spíš krátkodobé úkoly, i když nezřídka takové, které nesměřují k předem známému výsledku a dávají studentům prostor uplatnit jejich nápady. Snažíme se, aby studenti doma spíše pracovali, přemýšleli a vymýšleli, než jen plnili domácí úkoly.

Rozpis vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách

PŘEDMĚT I II III IV SUMA
čeština 4 4 4 4 16
angličtina 6 6 5 5 22
němčina
španělština
francouzština
    3 3 6
matematika 4 4 4 4 16
dějepis   2 3 3 8
KEK, obč. výchova 2 2     4
Humanities       4 4
Geography, zeměpis 2 2 2   6
fyzika   1 2 2 5
chemie   1 2 2 5
biologie 2 1 2   5
Science 3 3     6
IVT (ICT)  1       1
est. výchova 2 2 2 2 8
tělesná výchova 2 2 2 2 8
volit. předmět ("zájmový")     1 1 2
CELKEM: 28 30 32 32 122

Zeleně zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v anglickém jazyce, modrá značí vyučování v češtině nebo angličtině.

PŘEDMĚT V VI VII VIII SUMA
ČEŠTINA 4 4 4 4 nebo 6* 16 nebo 18*
ANGLIČTINA 4 4 4 4 nebo 6* 16 nebo 18*
NĚMČINA
ŠPANĚLŠTINA
FRANCOUZŠTINA
4 3 3 4 14
MATEMATIKA 4 4   2 10
MATHEMATICS     4 3 7
DĚJEPIS     3   3
HISTORY 2 2     4
ZSV   2 2   4
THEORY OF KNOWLEDGE     2 1 3
ZEMĚPIS 2       2
GEOGRAPHY   2     2
FYZIKA 2 1     4
CHEMIE 2 2     4
BIOLOGIE 2 2     4
INTEGRATED SCIENCE 2 3     4
AESTHETICS 2       2
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 8
SUBJ. IB GROUP 3 (PŘÍRODNÍ VĚDY)     4 nebo 5* 4 nebo 5* 8 nebo 10*
SUBJ. IB GROUP 4 (SPOLEČENSKÉ VĚDY)     4 nebo 5* 4 nebo 5* 8 nebo 10*
VOLIT. PŘEDMĚTY 2 2 (?) (?) (?)
CELKEM: 34 33 30 - 35 30 - 35 132

Zeleně zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v anglickém jazyce, modrá značí vyučování v češtině nebo angličtině.

Organizace ročníkových zkoušek
Hodnocení

Podrobné koncepce předmětů

Čeština Angličtina Biologie Chemie
Fyzika Science Zeměpis a Geography ICT
Matematika Další jazyky (nj, šj, fj) Tělesná výchova Estetická výchova (dv, vv, hv)
Společenské vědy - přehled  Kořeny evropské kultury Dějepis a History History IB Course
Občanská výchova a Humanities Základy společenských věd Economics IB Course Literature