Co děláme jinak

Nezisková pětiletá základní škola PORG Ostrava je situovaná v Ostravě ve Vítkovicích. Tato škola pravidelně dosahuje vynikajících výsledků při srovnávacích měřeních SCIONIQES i Kalibro.

Za úspěchem pětitřídní základní školy PORG v Ostravě stojí individuální přístup ke vzdělávání našich žáků za využití moderních metod výuky spolu se snahou rozvíjet v žácích jejich talent a kreativitu.

 • PORG Ostrava zš je česká škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Předmět anglický jazyk se vyučuje od první třídy a s angličtinou se žáci setkávají také při hodinách hudební, výtvarné a dramatické výchovy. Předměty v angličtině vyučují aprobovaní rodilí mluvčí.
 • Na základní škole jsou také vyučovány české reálie a českou kulturu, čeština zde není pouze volitelný předmět.
 • Poskytuje plnohodnotnou online výuku po celou dobu koronakrize.
 • V prvních a v druhých třídách má třídní učitel(ka) k dispozici i asistenta. Rodiče mají možnost sledovat týdenní plán výuky, který je dostupný na webu školy a je pravidelně aktualizován.
 • Třídní schůzky jsou organizovány pro každého žáka individuálně.
 • Silnou stránkou pětileté základní školy je nadstandardní komunikace s rodiči. Škola využívá rodičovský portál. Žáci jsou hodnoceni nejen známkou za vědomosti, ale i za přístup (od čtvrté třídy) a dostávají i slovní hodnocení.
 • Oproti ostatním zš v Ostravě je na PORGu kladen důraz i na zájmové aktivity žáků (v rámci družiny) v rozsahu zhruba dvaceti různých kroužků denně ve dvou věkových kategoriích. 

PORG Ostrava je soukromá základní škola, takže je třeba za studium platit školné. Tento fakt je na druhou stranu vyvažován moderním prostředím pro výuku žáků a možností získání stipendia v závislosti na výsledcích žáků během škoního roku. Pro podrobnější informace prosím přejděte na podstránku školné a stipendia.

VÝUKA ANGLIČTINY 

Znalosti angličtiny měříme na PORGu pomocí standardních Cambridge zkoušek (KET až CPE) a následně studenty klasifikujeme podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR, úrovně A1 až C2). Následující obrázek mapuje úroveň angličtiny u studentů napříč ročníky.

  Angličtina srovnání PO

Česká školní inspekce

Inspekce (PORG Libeň a Nový PORG) v květnu 2009: Z inspekční zprávy vyplývá, že školy PORG byly hodnoceny nejvyšším ratingem na  stávající čtyřbodové škále. "...Koncepční práce ředitele školy je příkladná,  manažerská práce celého vedení školy je nadprůměrná, v plánování a kontrole  vzdělávací činnosti příkladná. ... Škola úspěšně rozvíjí znalosti a dovednosti  žáků. Výsledky vzdělávání jsou příkladné." 
Inspekce na PORGu Ostrava v červnu 2012: "Podpora osobnosti žáka je příkladná ... Organizace výuky podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků ..."

Kompletní inspekční zprávy najdete na webových stránkách ČŠI (Česká školní inspekce).

Základní údaje

PORG OSTRAVA Rostislavova 7, 703 00  Ostrava - Vítkovice

Ředitel společnosti PORG Dagmar Dluhošová
tel: (+420) 777 923 718
email: dluhosova(zavináč)porg.cz
Ředitelka PORGu OSTRAVA Dagmar Dluhošová
tel: (+420) 777 923 718
email: dluhosova(zavináč)porg.cz
Telefon office 597 071 020
e-mail office office(zavináč)porg.cz
Číslo účtu - škola 209533035 / 0300
Číslo účtu - jídelna 4609702 / 0800
REDIZO 600006018
IZO 151040290
IČO 25698117
ID datové schránky  r43jd43

pdfŠKOLNÍ ŘÁD         pdfProhlášení o ochraně osobních údajů

Právní subjektivita a zřizovatel

PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.

Spolek PRO GYMNÁZIUM, spolek registrovaný Ministerstvem vnitra České republiky.

Zařazení školy do sítě škol

"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařazuje osmileté reálné gymnázium, Praha 8, Lindnerova, do sítě soukromých středních škol od 1. 9. 1990." (dopis MŠMT ČR ze dne 5. 6. 1990, č.j. 17659/90-02)

PORG je zařazen do sítě středních škol MŠMT po celou dobu své  existence od roku 1990. Tj. například všechna námi vydávaná vysvědčení mají stejnou validitu ve vztahu ke státu jako vysvědčení z kterékoli jiné střední  školy v České republice.

Typ poskytovaného vzdělání

Obor základní škola a gymnázium
Kód oboru 79-01-C/01
Zaměření rozšířená výuka angličtiny
Počet studentů a žáků celkem 282
Forma studia denní
Doba studia 5 let 

Školné a stipendia

Roční školné na základní škole PORG Ostrava činí pro školní rok 2021/22:

 • 118.020,- CZK 

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Škola tvoří  stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši. Nadace Martina a Lenky Romanových patří k přispěvatelům do tohoto fondu. Stipendium je přidělováno na základě individuálního posouzení žádosti, studijní fond přihlíží k příjmům a majetkovým poměrům rodiny. Stipendium je anonymní a diskrétní. Pro budoucí školní rok je hranice ročního příjmu rodiny stanovena na 1.100.000,- Kč, konkrétně se jedná o souhrn základu daně obou rodičů, resp. výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti. V případě, že PORG navštěvuje více dětí z jedné rodiny, může být stipendium uděleno i při vyšším souhrnném příjmu. Stipendijní fond uděluje stipendia ve výši až 90% školného. Pokud se Vaše finanční situace zhorší v průběhu studia, může být stipendium uděleno od data takové změny. Pokračování ve studiu tak v případě nezávisí na Vaší aktuální finanční situaci. O stipendium je možno požádat přímo prostřednictvím přihlášky ke studiu.

Při řízení o stipendiu bude PORG vyžadovat mj.:

 • vyplnění žádosti o udělení stipendia
 • jsou-li rodiče rozvedeni, kopii rozhodnutí soudu o majetkovém vyrovnání manželů
 • kopii daňového přiznání obou rodičů či jiných výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti

Studijní fond si může vyžádat další podklady a informace, které považuje za potřebné pro své rozhodnutí.

Ve školním roce 2020/2021 pobírá na našich školách sociální stipendia více než 200 dětí.

Školská rada

Za zřizovatele Jan Herman - předseda, Iveta Petrášová, Jakub Švrček
Za učitele Jan Bukovský, Jason Kucker, Barbora Gazdová
Za rodiče Radim Fiala, Kateřina Štěpánková, Šárka Volešová

pdfJednací řádpdfZápis 2016_1 ustavující schůze

Jídelna

PORG Ostrava provozuje vlastní školní kuchyni a jídelnu od 1. září 2011. Odpovědným vedoucím školní kuchyně a jídelny je Tomáš Neuvirt. Školní kuchyně a jídelna PORGu Ostrava slouží primárně k zajištění oběda žákům, studentům a zaměstnancům školy. Standardní nabídku tvoří tři varianty hlavního jídla.

aktuální jídelníček na strava.cz

Kontakty

vedoucí školní jídelny Tomáš Neuvirt
e-mail jidelna(zavináč)porg.cz
telefon +420 608 418 884

Platby stravného

Platby služeb se provádí zálohově bezhotovostním převodem na účet školní jídelny Nového PORGu.

číslo účtu školní jídelny 4609702/0800 (variabilním symbolem platby je číslo smlouvy o studiu)

Detailní informace o frekvenci a výši splátek jsou součástí přihlášky ke stravování:

přihláška ke stravování

prihlaska_ke_stravovani_19-20.docx

prihlaska_ke_stravovani_19-20.pdf

Objednávky, výběr a odhlašování stravy

Zaplacením příslušné částky na účet školní jídelny je strávníkovi aktivováno jeho osobní konto a jsou mu automaticky přihlášeny zvolené služby (obědy, případně i svačiny). Tím je zároveň z vložené částky odečtena celková cena přihlášených služeb a zobrazovaná výše konta pak odpovídá zůstatku z vložených prostředků.

Pokud si chce strávník volit z nabízených variant, přihlašovat či odhlašovat stravu, případně získat  další informace o svém účtu, může tak učinit prostřednictvím objednávkového  boxu, který je umístěn přímo v jídelně nebo pomocí internetu na www.strava.cz. (Informace o přístupu ke svému kontu jsou rodičům odesílány automaticky po jeho zřízení. Pokud jste informace neobdrželi kontaktujte prosím zaměstnance školní jídelny.)

Odhlásit oběd nebo  objednanou svačinu je možné nejpozději jeden den předem do 7:00 pomocí objednávkového boxu v jídelně nebo prostřednictvím internetu. Neodhlášený oběd  je také možné vyzvednout v jídelně (nádobí netřeba – oběd Vám vakuově zabalíme).

Přeplatky

Přeplatky za neodebranou stravu jsou strávníkům automaticky převáděny do dalšího období. V případě odhlášení žáka či studenta ze školního stravování jsou přeplatky vraceny převodem na účet.

Doplňkový prodej

Ve školní jídelně byl zahájen prodej doplňkového sortimentu. V nabídce je obložené pečivo, oplatky, vitamínové nápoje a drobné sladkosti. Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti mohly tuto službu využívat, ať prosím informují o svém souhlasu školní jídelnu e-mailem a odesláním finanční částky (ve výši dle vlastního uvážení), kterou bude mít jejich dítě pro tento účel na svém kontě k dispozici.

Lidé

Vedení školy

Interní učitelé

Externí učitelé

Ostatní zaměstnanci