Harmonogram školního roku 2019/20

HODNOCENÍ: 1. pololetí 2. 9. – 31. 1. 2020
  2. pololetí 1. 2. – 30. 6. 2020
ŠVP:   25. 5. – 29. 5. 2020
PRÁZDNINY: podzimní 29. – 30. 10. 2019
  zimní 23. 12. – 3. 1. 2020
  pololetní 31. 1. 2020
  jarní 10. 2. – 16. 2. 2020
  velikonoční 9. 4. 2020
TŘÍDNÍ SCHŮZKY: dle individuální domluvy 4. 11. – 13. 11. 2019
  dle individuální domluvy 23. 3. – 31. 3. 2020
  jen pro 1. ročník ZŠ 2. 9. 2019
ŘEDITELSKÉ VOLNO:   31. 10. 2019
    1. 11. 2019
    30. 1. 2020
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: od 17:00 hod. 16. 1. 2020
LETNÍ SLAVNOST:   18. 6. 2020
PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO PÁŤÁKY:   od  13. 1. 2020

Školní psycholog

Mgr. Jana Sklenářová

Konzultační hodiny:

Každou středu od 16:00 do 18:00 hod. v budově gymnázia. Je však nutná předchozí domluva.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se na mne například mohou obrátit studenti?

 • Poslední dobou se mi ve škole moc nedaří. Jak to změnit?
 • S někým ze spolužáků/učitelů jsme si nesedli. Chtěl bych, aby to bylo lepší.
 • Nedaří se mi domlouvat některé věci s rodiči. Co se s tím dá dělat?
 • Vždycky rodičům nebo učiteli slíbím, že se v něčem změním, ale pak se mi to nedaří. Kudy na to?
 • Domácí příprava mi zabírá hodně času, ale nakonec toho moc neumím. Jak ji mohu změnit?
 • Mám nějaké divné nálady, jsem smutná nebo naštvaná a neumím to změnit.
 • Mám nějaké potíže ve vztahu.
 • Trápím se, nevím kudy kam.

S čím se na mne například můžou obrátit rodiče?

 • Dceři/synovi se poslední dobou ve škole příliš nedaří. Jak ji/jeho můžeme podpořit?
 • Ranní odjezd do školy je téměř každý den stresovou situací. Jak si jej usnadnit?
 • Zdá se mi, že domácí příprava zabírá synovi/dceři nepřiměřeně mnoho času. Dá se nějak zefektivnit?
 • Mám dojem, že moji dceru/syna něco trápí, ale nevím co.
 • Jak synovi/dceři nastavit pravidla a jak s ním uzavírat dohody, které fungují?
 • Nemohu se rozhodnout v nějaké věci týkající se mé dcery/syna.
 • Myslím si, že by mému synovi/dceři prospělo více samostatnosti. Jak na to?

Školní metodik prevence

Mgr. Markéta Turková

Konzultační hodiny:

Každé pondělí od 14:15 do 15:00 v budově gymnázia

Ostatní dny po předchozí domluvě osobní či telefonické.

Telefon: 597 071 020

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čím se zabývám a které činnosti zajišťuji?

 • Připravuji Školní preventivní strategii.
 • Školím a koordinuji spolupráci zaměstnanců při realizaci Školní preventivní strategie.
 • Pracuji a osobně komunikuji s žáky školy a zajišťuji pro ně vzdělávací akce v rámci realizace Školní preventivní strategie.
 • Koordinuji spolupráci pedagogických pracovníků a vedení školy při řešení výchovných problémů žáků spadajících do oblasti rizikových projevů chování žáků (sociálně-patologických jevů).
 • Komunikuji osobně, telefonicky a elektronicky s rodiči problémových žáků a s rodiči, kteří si kontakt sami vyžádají.

S čím se na mne můžete obrátit a které problémy spadají do mé kompetence?

 • Narušené vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy.
 • Experimenty žáků s návykovými látkami.
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí ve škole.
 • Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole.
 • Projevy rasové a menšinové intolerance.
 • Domácí násilí a sexuální zneužívání.
 • Závislost na počítačových hrách a hracích automatech.

Školní vzdělávací plán

PORG je základní škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Učitelský sbor je proto složen rovněž z kvalitních učitelů z anglicky mluvících zemí.

PORG je zařazen do sítě škol MŠMT, vydávaná vysvědčení mají tedy stejnou validitu jako u ostatních škol na území ČR.

Naši žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali rozlišit a respektovat různé role, se kterými se ve svém životě setkávají nebo budou setkávat, aby vnímali potřeby druhých i sebe sama a aby uměli spolupracovat ve skupině a týmu. Naší nejvyšší ambicí je, aby se žáci začali rozvíjet jako svobodné a samostatně myslící osobnosti, schopné žít mezi lidmi a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Oproti svým spolužákům z prvních stupňů běžných základních škol mají velký náskok v angličtině, kterou se učí již od první třídy. Angličtinu jsou zvyklí používat i jako nástroj pro další učení, budou zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími. Naši žáci vědí, že při užívání cizího jazyka není problémem udělat nějakou dílčí chybu, ale fatální je – bát se jazyk používat. Studium připravuje žáky mj. ke složení mezinárodní zkoušky (B1+) v pátém ročníku. Výsledky PET z prvního roku 2009 našich páťáků.

V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní četbě žáků. Seznamy doporučených knih pro prvnídruhou a třetíčtvrtou a pátou třídu. Zvýšenou pozornost a hodinovou dotaci věnujeme výchovám (hudební, tělesná, výtvarná, dramatická). Nemyslíme si (jako na řadě ostatních škol), že jsou to hodiny zbytkové.

Za klíčové považujeme osobnost učitele, příjemnou školní i třídní atmosféru, citlivý přístup k různě nadaným dětem. Dítě se do školy musí těšit. Mělo by se naučit, že dobré výsledky vyžadují jisté úsilí, a umět se z nabývaných vědomostí a dovedností radovat. Navazující gymnázium má akademické ambice, základní škola je vstup do školního světa – nebudeme děti nesmyslně přetěžovat.

PŘEDMĚT 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída celkem
Český jazyk 8 8 8 7 7 38
Anglický jazyk 4 4 4 4 4 20
Matematika 4 4 4 5 5 22
Prvouka 1 2 3     12
Člověk ve světě       3 3
Výtvarná výchova     1 1 1 3
Hudební výchova     1 1 1 3
Dílna - workshop 1 2 2 2 2 9
IVT         1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
CELKEM: 20 22 25 25 26 118

Zeleně podbarvené hodiny jsou v angličtině.

Workshop obsahuje estetickou výchovu, "Člověk a svět práce". Český jazyk obsahuje čtení, psaní, základy slohu, literaturu. V angličtině je třída rozdělena na dvě poloviny dle jazykové úrovně žáků.

Podrobné koncepce jednotlivých předmětů

Čeština Angličtina Tělocvik Prvouka
Matematika Workshop    

 

Základní struktura hodnocení

Družina

Kontakt:

Soňa Křístková - vedoucí družiny a volnočasových aktivit

telefon: 603 967 187

telefon vychovatelky (odpoledne):  608 418 119

e-mail: druzina(zavináč)porg.cz

Pokyny k vyzvednutí dítěte ze školní družiny.

Nabídka a rozvrh kroužků ve školním roce 2018/19:

Nabídka a rozvrh kroužků družiny otevíraných ve školním roce 2018/19: mladší žáci a starší žáci. (po přihlášení: Ostatní - Školní družina - Přehled akcí).

Harmonogram družiny a kroužků:

Družina je ve  školní dny otevřena vždy ráno od 7:00 do 8:30 a odpoledne od 12:20 do 17:30.  Pouze v pátek odpoledne je provoz družiny zkrácený a družina zavírá v 16:30. Kroužky probíhají od pondělí do pátku ve dvou po sobě jdoucích blocích: blok - od 14:10 do 15: 25,  2. blok - od 15:30 do 16:45.

Přihlašování:

Přihlašování do kroužků a družiny bude probíhat přes systém - Škola OnLine od 13. srpna 2018, 8.00 hod. do 19. srpna 2018, 20.00 hod. (po přihlášení: Ostatní - Školní družina - Přehled akcí)

Instrukce pro přihlašování do družiny a kroužků.

Základní principy:

Z hlediska fungování družiny je naším záměrem především její co nejužší napojení na potřeby žáků vyplývající z plnění školních povinností a další rozvíjení jejich dovedností a různých zájmů.  Doba strávená ve školní družině je cíleně a  důsledně rozdělována na bloky určené k odpočinku a relaxaci, plnění domácích úkolů nebo dalšímu studiu v různých skupinách a k činnostem v řadě zájmových  kroužků. Všechny bloky a aktivity jsou vedeny pedagogickými pracovníky naší  školy a v případě zájmových kroužků také vybranými externisty.

Návštěva družiny není povinnou součástí školní docházky. Děti zde můžou trávit čas po vyučování dle zájmu a potřeby. S návštěvou družiny nesouvisí další platby nad rámec stanoveného školného.

Rodiče mohou přihlásit své dítě k docházce do družiny podle svého vlastního uvážení, například jen v určité dny, nebo dokonce jen na konkrétní aktivitu nebo kroužek. Začátek družiny se může u žáků z jednotlivých ročníků lišit podle návaznosti na rozvrh hodin ve škole. Vyzvedávat děti z družiny je možné kdykoliv. Z kroužku je  možné vyzvedávat děti jen po jeho skončení. Bez doprovodu můžou družinu opustit  pouze ti žáci, jejichž rodiče s tím předem vyslovili písemný souhlas.