Profil školy

Mise školy

Absolvent PORGu Libeň je připraven ke studiu na předních českých i zahraničních univerzitách.

To znamená, že:

 • pro své další studium a ve svém profesním i osobním životě aktivně využívá minimálně 2 světové jazyky,
 • je schopen logicky myslet, kriticky vyhodnocovat informace a efektivně komunikovat,
 • je vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují zvládat nové úkoly a dosahovat akademických, profesních a osobních úspěchů.

Absolvent PORGu Libeň je sebevědomý mladý člověk vybavený pro výzvy svého profesionálního, občanského a osobního života.

Jako takový:

 • je nezávislý, kriticky myslící, cítí spoluodpovědnost za svět, ve kterém žije, a informovaně se rozhoduje,
 • není snadno manipulovatelný a je schopen a připraven podílet se na životě společnosti, jejíž je součástí.

pdfSchool profile

Základní údaje

PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s.
Lindnerova 3
Praha 8 - Libeň, 180 00

 

Ředitel společnosti PORG Dagmar Dluhošová
tel: (+420) 777 923 718
email: dluhosova(zavináč)porg.cz
Ředitelka PORGu Libeň Andrea Výšková
tel: (+420) 774 224 414
email: vyskova(zavináč)porg.cz
Telefon office 284 841 031
e-mail office porg(zavináč)porg.cz
Číslo účtu 209894172/0300
REDIZO 600006018
IZO 000550591
IČO 25698117
ID datové schránky  r43jd43

pdfŠkolní řádpdfPravidla chovánípdfPravidla hodnocení pdfPrincipy akademické čestnosti pdfProhlášení o ochraně osobních údajů

Zřizovatel

Spolek PRO GYMNÁZIUM, spolek registrovaný Ministerstvem vnitra České republiky.
Správní rada je tvořena zástupci zřizovatele a rodičů našich žáků.

Zařazení školy do sítě škol

"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařazuje osmileté reálné gymnázium, Praha 8, Lindnerova, do sítě soukromých středních škol od 1. 9. 1990." (dopis MŠMT ČR ze dne 5. 6. 1990, č.j. 17659/90-02)

PORG je zařazen do sítě středních škol MŠMT po celou dobu své existence od roku 1990. Tj. například všechna námi vydávaná vysvědčení mají stejnou validitu ve vztahu ke státu jako vysvědčení z kterékoli jiné střední školy v České republice.

Typ poskytovaného vzdělání

Obor gymnázium
Kód oboru 79-41-K/81
Zaměření všeobecné
Počet studentů 193
Forma studia denní
Doba studia 8 let

PORG je osmileté nestátní gymnázium,

jehož posláním je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě a poskytovat jim podmínky pro všestranný a vyvážený rozvoj jejich osobnosti. Naprostá většina absolventů školy pokračuje úspěšně ve studiu na vysoké škole, přestože příprava na vysokoškolské studium je pro PORG pouze jedním z mnoha důležitých cílů a studenti se systematičtěji věnují přípravě na přijímací zkoušky až v posledním roce studia.

PORG vznikl v roce 1990

Jako první nestátní škola po roce 1948 a stal se tak mimoděk školou, která spoluvytvářela prostor pro vznik dalších nestátních škol u nás. Vedle podílu na vzniku legislativních podmínek pro další nestátní školy se škola stala průkopníkem nových přístupů a metod ve výuce. Potvrzením toho jsou dnes již zavedené předměty jako například "integrovaná přírodověda" nebo "kořeny evropské kultury", které se v nejednom případě staly inspirací i pro další školy.

PORG je školou poskytující všeobecné vzdělání,

v učebním plánu je kladen velký důraz na vyváženost humanitních i přírodovědných předmětů. Na druhou stranu škola vytváří prostor pro možnost vlastní orientace studentů na předměty jejich zájmu - hlavním prostředkem k tomu je rozsah volitelných předmětů ve vyšších ročnících studia.

Školné a stipendia

Roční školné na gymnáziu PORG Libeň činí pro školní rok 2022/23:

 • 71.171,- CZK

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem školy (obecně prospěšné společnosti PORG) je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Studijní fond Pavla Hlavinky uděluje na PORGu Libeň stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši. Stipendium je nenárokové a je přiděleno na základě individuálního posouzení žádosti, studijní fond přihlíží k příjmům a majetkovým poměrům rodiny. Studijní fond uděluje stipendia ve výši 25–100 % školného na celých osm let studia, pokud se nezmění majetkové poměry v rodině. Situace se přezkoumává každé dva roky.

Prospěchová stipendia se udělují podle následujícho klíče: Určí se průměr za všechny předměty bez výchov a seminářů za všechny tři trimestry. Student s nejlepším prospěchem získává celé stipendium, 2. 2/3 a 3. 1/3 ročního stipendia formou slevy na školném. Při stejném průměru na 1. nebo 2. místě získávají studenti s nejlepšími studijními výsledky 3 díly z poměrné části dvou stipendií, za 2. místo 2 díly, 3. místo se neuděluje, podobně v případě dvou prvních a dvou druhých míst. V případě dvou třetích míst je částka rovna 1/3 školného dělí mezi oba studenty. Součet stipendií se musí rovnat dvěma 100% za každou věkovou skupinu. 

Školská rada

Za zřizovatele Jan Herman, Alexej Štěrba, Monika Kdolská
Za učitele Jan Bukovský, Martin Janda, Zdeněk Navrátil
Za rodiče Helena Ondryášová, Jana Karakolevová, Šárka Volešová

pdfJednací řádpdfZápis 2016_1 ustavující schůze

Studijní fond Pavla Hlavinky

fph logo

Preambule

Věříme, že jeden z nejcennějších darů, které člověk může dostat, je vzdělání. PORG, založený v roce 1990, byl, je a  chce být i nadále školou pro všechny děti bez ohledu na jejich sociální zázemí.  Mění se však vnější podmínky, za nichž škola působí, roste školné. Proto jsme se v srpnu 2006 rozhodli založit Studijní fond Pavla Hlavinky, který bude pomáhat získávat kvalitní vzdělání i dětem ze sociálně slabších rodin. Fond jsme pojmenovali na památku našeho studenta, který se úspěšné maturity nedožil.

K čemu slouží Studijní fond Pavla Hlavinky?

 • Podpora studia nadaných dětí PORGu Libeň ze sociálně slabších rodin
  Výbor fondu mj. uděluje 95procentní, 50procentní ad. stipendia na celou dobu studia.
 • Podpora studia dětí PORGu Libeň z rodin v náhle nepříznivé finanční situaci
 • Podpora kvality výuky na PORGu Libeň

Rád bych přispěl

Vážení abiturienti, rodiče, přátelé školy!

I vy se můžete přispět a tím podpořit studijní fond P. Hlavinky a dát šanci na kvalitní studium dalším studentům. Studijní fond Pavla Hlavinky je nadační fond, a veškeré dary si tedy mohou právnické i fyzické osoby odečíst ze základu daně.

Číslo účtu je 2300896637/2010 Fio banka.

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám kvůli darovací smlouvě.

Dosavadní dárci; příjmy a výdaje fondu

Příjmy 2021
Výdaje 2021
Příjmy 2020
Výdaje 2020
Příjmy 2019
Výdaje 2019
Příjmy 2018
Výdaje 2018
Příjmy 2017
Výdaje 2017
Příjmy 2016
Výdaje 2016
Příjmy 2015
Výdaje 2015
Příjmy 2014
Výdaje 2014
Příjmy 2013
Výdaje 2013

Mám zájem o příspěvek z fondu

Studijní fond Pavla Hlavinky uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin,  jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši. Stipendium je nenárokové a je přiděleno na základě individuálního posouzení žádosti, studijní  fond přihlíží k příjmům a majetkovým poměrům rodiny.

Studijní fond uděluje stipendia ve výši 25–95 % školného.

Stipendium je anonymní a diskrétní.

Pro školní rok 2017/18 stanovil výbor fondu hranici ročního příjmu rodiny: 180 000 Kč na jednoho člena domácnosti (tj. pro čtyřčlennou rodinu se jedná zhruba o roční příjem 720 000 Kč). 

O stipendium je možné požádat přímo prostřednictvím přihlášky ke studiu nebo – v případě přijatého studenta – v průběhu studia.

Při řízení o přidělení stipendia je vyžadováno mj.:

– žádost ve formě dopisu, v němž specifikujete Vaše majetkové poměry (bydlení,  vlastněné nemovitosti, hypotéky, automobily apod.), povolání obou rodičů, resp. výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti, zda jsou  v zaměstnaneckém poměru či podnikají, jejich příjmy,

– jsou-li rodiče rozvedeni, kopii rozhodnutí soudu o majetkovém vyrovnání manželů,

– kopii daňového přiznání obou rodičů, resp. výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti,

– čestné prohlášení.

Studijní fond Pavla Hlavinky si může vyžádat další podklady a informace, které považuje za potřebné pro rozhodnutí o udělení stipendia.

Jak je fond řízen?

Studijní fond Pavla Hlavinky je samostatný nadační fond (IČ: 04547438, č. účtu 2300896637/2010), který je určen výhradně pro podporu PORGu Libeň.

Je řízen výborem. V roce 2018 pracuje výbor ve složení: Stanislava Hlavinková (´2010), Milan Fiala (´2002, ´2007 a ´2011), Jitka Vlašánková (´2011), Elšad Tagiev (´2021), Jiřina Hermanová (´2018), Andrea Výšková (ředitelka PORGu Libeň), Martin Valášek (senior teacher PORGu Libeň), Magda Janichová (učitelka PORGu Libeň).

Pozn.: ´1998 znamená ve všech materiálech školy i Studijního fondu přímý vztah k maturitnímu ročníku 1998 (současný či  bývalý rodič/student inkriminované třídy). Podobně ´2000, ´1995 atd.

Proč prosíme o příspěvek?

1) V posledních letech je ekonomickým prostředím v ČR (a nastavením školského systému) PORG tlačen k větší exkluzivitě. Mezinárodní studijní programy  pro starší studenty, rozsáhlé dovybavování školy v tzv.  programu "Škola pro 21. století" - to vše posouvá PORG směrem, kde je studium výrazně ovlivněno finančními možnostmi rodin.

Nechceme přicházet o nadané studenty ze všech rodin!

2) Co se stane, když se prudce a nečekaně zhorší finanční situace rodiny stávajícího studenta (úmrtí či úraz živitele rodiny, ztráta zaměstnání)? I u těchto smutných případů má fond svůj hluboký smysl.

Podpořte Studijní fond Pavla Hlavinky, podpořte PORG, podpořte dobrou věc.

Děkujeme Vám

Milan Fiala (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Stanislava Hlavinková, Jitka Vlašánková, Elšad Tagiev, Jiřina Hermanová, Andrea Výšková, Martin Valášek (tajemník fondu; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Magda Janichová

benef1

  fph koncert2

benef2

↑ Fotografie z benefičních koncertů, které Studijní fond Pavla Hlavinky každoročně pořádá.

Lidé

Vedení školy

Interní učitelé

Externí učitelé

Ostatní zaměstnanci