Harmonogram školního roku 2021/22

POLOLETÍ:   1. 9. – 31. 1. 2022
    1. 2. – 30. 6. 2022
HODNOCENÍ:  1. pololetí 31. 1. 2022
   2. pololetí 30. 6. 2022
ŠVP: seznamovací výjezd (prima, septima) 2. 9. – 5. 9. 2021
  projektová výuka  20. - 26. 9. 2021
  projektový týden (ve škole) 13. – 17. 12. 2021
  lyžařský výcvik Horní Mísečky (sekunda a tercie) 3. – 9. 1. 2022
  letní švp 18. – 26. 6. 2022
PRÁZDNINY:    
  podzimní 27. – 29. 10. 2021
  zimní 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
  pololetní 4. 2. 2022
  jarní  14. 3. – 20. 3. 2022 (Praha 6–10)
  velikonoční 14. 4. – 18. 4. 2022
  ředitelské volno 25. - 26. 10. 2021, 20. - 22. 12. 2021 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY:   1. 9. 2021 v 11:00 – pouze prima
    2. 11. 2021 v 17:30
    8. 3. 2022 konzultace 16:00 – 18:00
    26. 4. 2022 v 17:30
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:   6. 11. 2021 od 10:00, 15. 1. a 19. 2. 2022 od 10:00
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO PRIMY:   1. 3. 2022 do 12:00
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRIMY:   19. a 20. 4. 2022
PÍSEMNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY:   duben / květen
ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY:   od 16. - 18. 5. 2022
MATURITNÍ PLES:   24. 5. 2022
PORGIÁDA:   10. 5. 2022
VODNÍ SLAVNOST:   29. 6. 2022

Školní preventivní program

Oblast prevence

Jednou z výhod a studenty, rodiči i učiteli oceňovaných skutečností PORGu Libeň je přátelská atmosféra malé školy. Akcemi, které studenti, učitelé a rodiče podnikají společně – školami v přírodě, seznamovacím pobytem septimy a primy, zahajovacím piknikem, Vodní slavností, Vánočními trhy, výlety, vzájemnými sportovními utkáními, aktivitami studentské Čajovny apod. jsou silně podporovány a posilovány pozitivní vztahy, spolupráce, důvěra a respekt. Tyto „živé akce“ považujeme za hlavní výchovný nástroj a přirozenou prevenci rizikového chování.

Nespoléháme však pouze na ně. Každá třída absolvuje v průběhu studia cyklus přednášek a aktivit. Tyto aktivity jsou upravené na míru každé třídě. Akce připravuje školní psycholožka,  společnost  Jules a Jim, http://www.julesajim.cz/ (JaJ) a Fokus, http://www.fokus-praha.cz.  Akci vždy předchází domluva školní psycholožky nebo lektora spolupracující společnosti s třídním učitelem, případně výchovnou poradkyní. Každá akce je třídním a výchovnou poradkyní zhodnocena. Pozorně nasloucháme i zpětné vazbě od studentů a akce se snažíme přizpůsobit tak, aby studentům byly užitečné a pomohly jim.

Přednášky jsou organizovány tak, aby co nejméně zasahovaly do výuky – tj. v době, kdy by odpadala výuka: v době seznamovacího kurzu, lyžařského kurzu, maturit a podobných příležitostí.

Učitelé mají možnost průběžně konzultovat se školní psycholožkou, jak pracovat se třídou, jak poznat a řešit problémy studentů.

Oblast řešení problémů

Atmosféra ve škole, společné akce, vzájemná důvěra, společná sborovna napomáhá také odhalit a řešit případné výchovné a osobní problémy studentů.

Pokud zaznamenáme problémy, ať už v učení, chování, vztazích, postojích nebo duševním rozpoložení studenta, problém řešíme ve spolupráci s rodiči a se školní psycholožkou.

Jednotlivé kontakty jsou uvedeny zde.

Program přednášek a aktivit cyklu „POT“  (Prevence, osvěta, teambuilding)

Prima

Seznamovací výjezd pod patronátem septimánů;  třídní primy a septimy; září (3dny)

Seznamovací blok se školní psycholožkou a třídním učitelem (září,  5 hodin)

Společná setkání se školní psycholožkou a třídním učitelem zaměřená na budování dobrých vztahů ve třídě – náplň a počet setkání se přizpůsobuje potřebám konkrétní třídy (třídnické hodiny, průběžně).

Společná práce na Jarním přírodovědném projektu; učitelé IP

Společná práce na Divadelním představení primy; učitel ČJ

Sekunda

Prevence šikany -  školní psycholožka (2 hodiny)

Společná setkání se školní psycholožkou a třídním učitelem zaměřená na budování dobrých vztahů ve třídě – náplň a počet setkání se přizpůsobuje potřebám konkrétní třídy (třídnické hodiny, průběžně).

Projekt miminko; biologie, výtvarná výchova;  učitel Bi a školní psycholožka (6 hod přednášky + týden „péče“)

Tercie

Típni to! přednáška proti kouření JaJ (2 hod)  - září

Seminář s odborníkem na poruchy příjmu potravin

Společná příprava Vodní slavnosti; rodiče, studenti a třídní učitel

Kvarta

Přijímání jinakosti; workshop JaJ (3 hod); leden

Co dostáváte s OP; přednáška o trestněprávní odpovědnosti; učitel SPV (2 hod); leden

Kvinta

Alkohol a marihuana; přednášky; JaJ (2+2 hod); leden a květen

Partnerské vztahy a intimní zdraví (porodník a gynekolog a IFSMA- studentská organizace mediků)

Blázníš? No a! workshop; Fokus; (5 hod); květen

Sexta

Přednáška a diskuze s HIV nemocným z Domu světla

Celotřídní projekt občanské odpovědnosti (zajišťuje vyučující společenských věd)

Příprava seznamovacího pobytu pro primu, workshop; třídní + JaJ; (5 hod); červen

Septima

Evaluace Běstviny; workshop; JaJ (2 hod) září

Individuální projekty občanské odpovědnosti (zajišťuje vyučující společenských věd)

Psychohygiena a relaxační techniky; workshop; školní psycholožka (2 hod) leden

Oktáva

Společná příprava maturitního plesu; třídní učitel, vedení školy

Školní poradenské pracoviště

Školní psycholožka:  PhDr. Klára Hyjánková, Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Školní psycholožka je ve škole k dispozici pro studenty, učitele i rodiče. Nabízí individuální konzultace, poradenství, nácvik relaxačních technik. Podílí se na realizaci školního preventivního programu. Ve spolupráci s třídními učiteli nebo sama pracuje s jednotlivými třídami, věnuje se studijnímu a kariérovému poradenství. Je nezávislým odborníkem ve škole, při práci se řídí etickým kodexem své profese, zachovává důvěrnost informací. V případě potřeby zprostředkovává kontakty na další odborníky a spolupracuje s nimi. Studenti se na školní psycholožku mohou obrátit při řešení osobních, vztahových i studijních témat. Spolupráce může mít podobu jednorázové konzultace i dlouhodobého setkávání. Aktuální konzultační hodiny školní psycholožky jsou vždy zveřejňovány ve škole i v systému Škola online. Konzultace je možné domluvit mailem, studenti se objednávají přes Školu online.

Výchovná poradkyně:  Magdalena Janichová

(Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  +420 606253160)

Psycholog pro naši školu za PPP: Mgr. Radka Žáková

https://www.ppppraha7a8.cz/

Studijní a kariérové poradenství

Studijní a kariérové poradenství pro studenty PORGu Libeň je zajišťováno školní psycholožkou, která v případě potřeby spolupracuje s výchovnou poradkyní nebo s poradkyní pro studium v zahraničí.

Prima

Semináře „Jak efektivně studovat na gymnáziu“ (září a únor). Navazující individuální konzultace pro zájemce.

Seminář pro rodiče: „Jak mohu podpořit své dítě při přechodu na gymnázium?“ (září)

Kvarta

Seminář „Time management a efektivní příprava na malé maturity“ (únor)

Kvinta

Individuální studijní poradenství po přechodu na vyšší gymnázium: psychologické testy  a individuální konzultace. Struktura intelektových schopností, poznání osobnosti – využívání silných stránek při studiu.

Seminář „Jak zvládat prokrastinaci“

Sexta

Individuální konzultace pro zájemce zaměřené na volbu dalších studijních bloků.

Septima

Kariérové poradenství – psychologické testy a individuální konzultace. Osobnostní a zájmový profil, další profesní směřování.

Oktáva

Kariérové poradenství formou individuálních konzultací pro zájemce.

Školní vzdělávací plán

Učební plán naší školy vychází z principu Rámcového vzdělávacího programu. PORG  má vlastní, Ministerstvem školství schválenou, vzdělávací koncepci již od  devadesátých let. Takzvaný "Školní vzdělávací program" jsme tedy vytvořili s  desetiletým předstihem. Podle našeho školního vzdělávacího programu "Škola pro 21. století" se  vyučuje od školního roku 2007/2008 (upravená verze je platná od 1. září 2014, dodatek číslo 2), koncepce jednotlivých předmětů jsou pružně aktualizovány.

Osmileté gymnázium především umožňuje dát různým předmětům více prostoru.

Jako hlavní cizí jazyk vyučujeme angličtinu a v primě si k ní studenti volí další jazyk: němčinu, nebo francouzštinu. Při výuce jazyků se studenti dělí  ve třídě do skupin podle úrovně znalostí. Ve všech třídách vyučuje částečně angličtinu zahraniční lektor  s pedagogickým vzděláním. Studium hlavních jazyků připravuje zároveň k mezinárodním zkouškám "FCE", "CAE" (aj), "Goethe-Zertifikat" (nj) a "DELF" (fj).

Součástí učební náplně je od kvinty široká nabídka volitelných předmětů, které se vyučují formou seminářů. V nabídce vychází škola vstříc zájmu studentů.

V kvartě a kvintě si studenti volí jednu z estetických výchov (hudební, výtvarná, dramatická). Výuku estetických výchov doplňuje předmět Dějiny umění.

Od kvinty si studenti také volí z několika typů výběrového sportu (aerobik, florbal/fotbal, basketbal/volejbal, jóga), plavání a sportovní lezení jsou povinné vždy v kvintě.

Způsoby hodnocení studenta v jednotlivých pololetích
Požadavky na formu seminárních prací
Přehled souhrnných zkoušek
Organizace ročníkových zkoušek

Rozpis vyučovaných předmětů v jednotlivých třídách pro nižší gymnázium

PŘEDMĚT I II III IV
čeština 4 4 4 4
angličtina 5 4 4 4
němčina
francouzština
1 2 3 3
dějepis   2 2 2
KEK 4      
občanská výchova      1  
zeměpis   2 2 2
matematika 4 4 4 4
fyzika   2,67 2,67 2,67
chemie   2,67 2,67 2,67
biologie   2,67 2,67 2,67
integrovaná přírodověda 4      
informační technologie 1      
estetická výchova 2 2 2 2
úvod do dějin umění       1
cizí jazyk a umění 1      
tělesná výchova 2 2 2 2

Osnovy jednotlivých předmětů platné pro maturitní ročníky 2022/23 a následující 

Čeština Angličtina Další cizí jazyky (němčina a francouzština) Společenské vědy
Matematika Fyzika Chemie Biologie
Zeměpis Informatika Umění a kultura Tělesná výchova

Rozpis vyučovaných předmětů v jednotlivých třídách pro vyšší gymnázium ve školním roce 2019/20

PŘEDMĚT V VI VII VIII
čeština 4 3 4 4
angličtina 4 3 4 3
němčina
francouzština
3 2 4 3
latina 2      
dějepis 2 2 2 2
společenské vědy   7 3 4
zeměpis 2 2    
matematika 4 2 4 4
fyzika 2 2 2  
chemie 2 2 2  
biologie 2 2 2  
informační technologie 2      
estetická výchova 2 2 2  
tělesná výchova 2 2 2 2
volitelné předměty 0 2 4 6

Osnovy jednotlivých předmětů platné pro maturitní ročníky 2019/20 a 2020/21

Angličtina Biologie Chemie Dějepis
Dramatická výchova Dějiny umění Hudební výchova Výtvarná výchova
Francouzština Fyzika ICT Integrovaná přírodověda
KEK Latina Matematika Němčina
Občanská výchova Ekonomie Filozofie
Občanská odpovědnost
Právo Tělocvik Zeměpis Čeština