Aktuality

den otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na gymnáziu Nový PORG se ve školním roce 2019/2020 konají vždy od 17:00 v následujících termínech: ve středu 27. listopadu 2019 a ve středu 22. ledna 2020.

CEFR

Cambridge zkoušky 2018/19

Gymnázium Nový PORG je držitelem certifikátu Exam Preparation Centre, každý rok organizujeme ve spolupráci s Britskou radou standardizované cambridgeské zkoušky. Ve školním roce 2018/2019 úspěšně složilo nejvyšší zkoušku Proficiency (CPE) na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) rekordních 29 studentů kvinty, z nichž 8 studentů absolvovalo dokonce s vyznamenáním. Ostatní studenti kvinty složili zkoušku CAE/Advanced na úrovni C1, šest z nich absolvovali s vyznamenáním, tj. na úrovni C2.

34 žáků pátých tříd naší základní školy úspěšně složilo zkoušku PET for Schools na úrovni B1, která odpovídá požadované úrovni státní maturity. Z toho 12 žáků absolvovalo zkoušku s vyznamenáním a získalo certifikát na úrovni B2, tři žáci získali certifikát na úrovni A2. 

PORG Basket ve školním roce 2019/2020

Školní basketbalový tým vstupuje do nové sezóny s těmito družstvy:

PORG Basket - aktualizovaný rozpis tréninků ve školním roce 2019/2020

PORG ART

PORG ART

Tématem letošní soutěže PORG ART jsou přírodní ŽIVLY (voda, oheň, země, vzduch) Soutěžit můžete ve třech věkových kategoriích:

žáci ZŠ studenti gymnázia učitelé

ve dvou uměleckých disciplínách:

literatura - odevzdáváte text v rozsahu maximálně dvě normostrany (poezie nebo próza) výtvarné umění  - odevzdáváte jedno dílo, popř. jedno dílo složené z více částí - polyptych (malba, kresba, 3D, fotografie)

Asie

Květinová slavnost Asie

Školní rok zakončíme s letošními terciány a jejich rodiči slavnostně a květinově ve čtvrtek 27. června.

zahájení školního roku

Dostavba a rozšíření Nového PORGu

Dopis předsedy Správní rady PORG Dr. Martina Romana rodičům Nového PORGu o dostavbě a rozšíření školy.

Vážení a milí rodiče, 

i přes moji aktuální snahu „obout se do bot“ našich studentů a vyzkoušet si studium na Cambridge, mým hlavním životním cílem, ve kterém nepolevuji, je zdokonalování vzdělávání na Novém PORGu. Nejsem ve své snaze sám. Naše škola má kvalitní tým učitelů, kteří jsou ochotni na sobě pracovat a dál se vzdělávat. 

Z akademických výsledků našich studentů i z informací, jak úspěšně studují na skvělých univerzitách, je zřejmé, že se nám daří naše cíle uskutečňovat. Nový PORG opouštějí naše děti jako vzdělaní, sebevědomí a kriticky myslící mladí lidé s perfektní angličtinou. 

Logickým důsledkem zlepšování naší školy je trvale se zvyšující počet zájemců o studium na základní škole i na gymnáziu. Vím, jak stresující je pro děti i pro Vás, rodiče, proces přípravy i samotné přijímací zkoušky na gymnázium, které předepisuje zákon a my nemáme možnost je obejít. 

Vzhledem k moratoriu na povolování dalších tříd osmiletého gymnázia jsme se rozhodli od září 2022 otevřít postupně 6. až 9. třídu základní školy Nový PORG. Děti, které nebudou pokračovat z jakýchkoliv důvodů na osmiletém gymnázium, budou moci dokončit ve vysokém standardu vzdělání na své základní škole a hlásit se později na čtyřletá gymnázia nebo jinou střední školu, případně přestoupit do kvinty Nového PORGu, kde se tradičně uvolňuje několik míst. 

V souladu s touto strategií otevíráme od školního roku 2019/2020 tři první třídy. Chceme dát více dětem možnost získat výborné vzdělání. Vzhledem k nárůstu počtu žadatelů na téměř šestinásobek to nebude znamenat kompromis z pohledu nadání dětí, které budeme ke studiu přijímat. Pro prvňáčky máme vybranou skvělou paní učitelku i jednu volnou třídu. Přijímání do dalších tříd v příštích letech je závislé na dostavbě školy, respektive přízemního pavilonu A o dvě patra (dlouhá spojovací chodba s třídami), na kterém intenzivně pracujeme. Po dostavbě otevřeme najednou první, druhou, třetí a šestou třídu základní školy a postupně budeme naplňovat další. První verze architektonické studie i statický posudek jsou hotové, dvoupodlažní nástavba je v souladu s územním plánem. 

Reálný termín otevření základní školy Nový PORG je září 2022, v případě hladkého průběhu stavebního řízení září 2021. Spolu s rozšířením školy dojde i k řešení dopravní situace. Vybudujeme vedlejší cestu ve spodní části dopravního hřiště tak, aby Vám usnadnila ranní vykládání dětí. Zvýšení počtu tříd základní školy bude doplněno prostorovým i personálním rozšířením družiny a programové nabídky kroužků. Posílí, jak věřím, už dnes skvělý basketbalový tým. Dostavba školy nebude mít vliv na výši školného. Bude financována z prostředků Nadace Martina a Lenky Romanových pro PORG. Bude realizována v průběhu letních prázdnin a nijak se nedotkne současných studentů. 

Vážení a milí rodiče, věřím, že rozšíření naší školy se setká u Vás se stejně pozitivní odezvou jako změny, které jsme uskutečnili v posledních letech. Za všechny mohu zmínit vylepšování osnov, změny v hodnocení studentů, zavádění pravidel pro lepší vnitřní fungování školy, aktivity pro zvýšení bezpečnosti a spokojenosti studentů, nový formát třídních schůzek a investice do modernizace učeben a volnočasových prostor. Na Nový PORG si studenti chodí plnit sny. Já i moje žena cítíme od začátku obrovskou zodpovědnost a upřímnou radost, když se Vašim dětem daří své sny uskutečnit.  

Se srdečným pozdravem a poděkováním za důvěru, že jste si pro vzdělávání svých dětí vybrali Nový PORG 

Dr. Martin Roman

Semináře pro kvintu a sextu ve šk. r. 2019/2020

Biologie v praxi

Součásti semináře je možné rozdělit do několika kategorií:

Člověk a jeho zdraví obsahuje mj. kapitoly o léčivech (použití, jména, účinky na běžná onemocnění), základech první pomoci, zdraví člověka, relaxační a uvolňovací cviky pro regeneraci organismu, základy vaření běžných jídel, přípravu a vykuchání ryb, ptáků a savců do kuchyně nebo výrobu piva a vína.

Příroda kolem nás Vás seznámí nejen s invazními druhy rostlin a živočichů v ČR či běžnými druhy rostlin a živočichů v okolí školy, ale také s ochranou přírody a NP a CHKO ČR.

Do terénu! Obsahuje sběr přírodovědných dat v terénu, jejich zaznamenávání, třídění a zpracování, orientaci v terénu – mapy, busoly, GPS, azimut, základy balení batohu na vícedenní expedice, základy potřebné pro táboření a vaření v terénu, výběr kvalitního vybavení do terénu.

Součástí jsou také terénní výpravy v rámci ČR.

Kurz přežití v ekonomické džungli

Chcete vědět, kdo řídí „neviditelnou“ ruku trhu? V čem se liší úspěšný podnik od toho průměrného? A má vůbec vlastní podnikání ještě šanci na úspěch?

Pokud si kladete podobné otázky, přihlaste se na tento seminář.

Budeme diskutovat aktuální ekonomická a finanční témata, dozvíte se, jak funguje ekonomika podniku, a sestavíte si vlastní podnikatelský záměr.

Otevřená laboratoř

Nestačí ti počet laboratorních cvičení během výuky chemie? Chceš vědět, co jsou jodové hodiny, pufry, jak vyrobit "zlato"? Zajímá tě, jak probíhá titrace, jak připravit vodík, jak vypadá kofein, jak správně napsat protokol? A co chemická olympiáda? Chtěl(a) by ses jí zúčastnit? Nebo si naopak nejsi v některých částech chemie jistý(á) a chceš to změnit? Pokud je na většinu otázek tvá odpověď "ano", dokážeš najít své místo v týmu a rád(a) nad věcmi přemýšlíš, je tento seminář přímo pro tebe! Seminář je koncipován jako praktické doplnění, prohloubení a rozšíření témat probíraných v hodinách chemie.

Problem-solving matematika

V rámci semináře budeme společně řešit problémy, na které se v běžných hodinách matematiky nedostalo. Vašim vlastním nápadům se meze nekladou.

Projdeme zajímavé úlohy z olympiád, korespondenčních kurzů i zahraničních soutěží.

Potřebnými pomůckami, které jistě využijeme, jsou: papír, tužka, rýsovací potřeby, kalkulačka, tabulky, školní počítače, no a samozřejmě mozek!

To vše máte – a pokud ne, až na výjimky můžete sehnat ve školním papíromatu.

Ruština (ti co ji už studují)

Cílem předmětu je získání dovedností v oblasti všestranné jazykové komunikace v ruském jazyce. Jde o dovednosti základů gramatického a lexikálního systému tohoto jazyka, porozumění zvukovým, obrazovým i písemným dokumentům, zvládnutí ústní komunikace v situacích běžné promluvy, schopnost písemného vyjadřování v jazyce v souvislosti s úrovní získávaných vědomostí.

Seminář je již otevřen jako dvouletý a bude vyučován druhý rok. Pokračují v něm tak studenti, kteří již ho tento školní rok studují.

Současný svět

Nastal pádem Berlínské zdi a rozpadem SSSR v roce 1989 konec dějin? Asi ne, protože to všechno už tu bylo a znovu bude.

Seminář otevírá současná i historická témata formující svět a naše životy, diskutuje migraci, války, převraty, environmentální problémy, moderní technologie i budoucnost světa v roce 2050. Volby témat semináře máte možnost volit i Vy.

Chceme-li rozumět současnosti, musíme rozumět minulosti, neboť v každém okamžiku dějin je vždy obsažena celá minulost. Chcete také rozumět?

Technologie (s roboty)

Seminář se bude zabývat moderními technologiemi. V rámci semináře se podíváme na základy robotiky, základy počítačového programování, budeme pracovat s mobilními telefony, tablety, LEGO roboty. Naprogramujeme jednoduchou aplikaci pro telefon, a taky se naučíte základy operačních systému a jak postavit malou domácí síť. Pokud nám na konci roku zbude čas, tak se podíváme na základy elektrotechniky. Prostě vše, co mladý geek potřebuje ke štěstí. 

Tvůrčí psaní

Účastnící semináře budou systematicky prohlubovat a rozvíjet své schopnosti písemného vyjadřování.  Hlavní náplní semináře je práce s různými literárními postupy v beletrii a poezii, rozbory textů, psaní vlastních textů - od krátkých etud po povídku. Studenti v praxi vyzkouší různé vypravěčské metody. Nahrajeme krátkou rozhlasovou hru, můžeme se pokusit realizovat i krátký filmový scénář. Zvládneme i komiks? Navštívíme autorské čtení živého spisovatele či překladatele.

Důraz bude kladen i na reflexi vlastních textů a tříbení jazykových prostředků směřující k co nevýstižnějšímu písemnému vyjádření.

Kritériem prospěchu v semináři je aktivní účast v hodinách a splnění předepsaných povinností (texty).

Výstupem ze semináře  bude několik hodnocených textů a autorské čtení účastníků semináře, viz plakátek.

Vytrvalostní / kondiční běh

Seminář je určený pro aktivní studenty a studentky, kteří se nebojí nových výzev a zvládnou uběhnout 4 km v kuse bez zastavení.

Cílem je účast na Juniorském maratonu 2020 jako člen/členka školní štafety, případně na dalších závodech – s úsměvem a především ve zdraví.

V návaznosti na sportovní projektovou školu v přírodě v tercii se v rámci tréninkově-zaměřeného semináře (běháme v každém počasí) také dozvíte více o tématech:

Proč vlastně běhat, Součásti běžeckého tréninku, Běh a naše tělo, Výživa a regenerace, Jednoduchá funkční diagnostika, Tréninkový deník.

Výtvarný seminář

Seminář je určen pro studenty kvint a sext se zájmem o vizuální umění.

Kurz nabízí: návštěvy aktuálních výstav výtvarného umění (rozšiřování kulturního přehledu a tvorba zásobníku výtvarných postupů a metod), nácvik principů autorské výtvarné tvorby od prvního nápadu k výsledné realizaci, přípravu pro IB VisualArt, prostor pro tvorbu využívající přístupy a výrazové prostředky současného umění (instalace, happening, performance, multimédia, objektová tvorba a další), účast studentských skupin v soutěži o výtvarném umění MUS? (soutěž organizuje NG v Praze, Centrum současného umění DOX, Moravská galerie v Brně). Nabízí se i možnost účasti na galerijních programech, přednáškách, diskuse s umělci a soutěžícími z celé ČR.

Soutěž angličtina

A one-minute video speech contest

Anglická sekce Nového PORGu pořádá soutěž pro studenty primy, sekundy a tercie. Viz přiložený plakát. Svá soutěžní videa nahrávejte na adrese. K přihlášení používejte svého emailového uživatele a k němu příslušné heslo.

načíst další