Ubytování během studia

Pro mimopražské studenty IB programu nabízíme novinku. Pomůžeme jim se zajištěním ubytování a ve spolupráci s našimi partnery budeme nabízet i vlastní. Očekávat můžete dva druhy ubytování internátního typu a jedno ubytování vyšší kvality. Zažijte IB studium v Praze, vyzkoušejte si studentský život a odrazte se k dalšímu vzdělávání na zahraniční vysoké škole.

Proč studovat IB

IB World Schools, mezi něž PORG nyní patří, jsou po celém světě považovány za školy nabízející vysokou úroveň vzdělávání.

Absolventi IB DP studují na univerzitách po celém světě. Úspěšné absolvování IB Diploma Programme zvyšuje šanci na přijetí na výběrové univerzity v zahraničí.

Studenti se věnují studiu šesti předmětů vybraných ze šesti skupin. Tři předměty studují studenti na vyšší úrovni (HL - cca 320 vyučovacích hodin za dva roky) a tři předměty na nižší úrovni (SL – cca 200 vyučovacích hodin za dva roky). Studenti si mohou dobrovolně přidat i sedmý předmět.

Studenti se tedy mohou zaměřit na předměty, které je baví a kterým by se chtěli věnovat v budoucnosti. Zároveň je struktura programu dostatečně široká na to, aby studenty nijak neomezovala v možnosti svá rozhodnutí ohledně budoucího studia měnit.

Koncepce jednotlivých předmětů je odlišná od tradičního českého (středoevropského) pojetí. Důraz je kladen na rozvoj kritického myšlení. Například v dějepisu není vyžadován všeobecný přehled o celých světových a národních dějinách, ale hlubší studium několika období a zodpovězení klíčových otázek, které jsou pro pochopení jednání člověka a společnosti důležité; studenti musí načíst značné množství odborné literatury k zvoleným tématům, být schopni porovnávat a hodnotit výsledky práce různých autorů apod. V biologii a chemii se mnohem větší důraz se klade na plánování, provádění a vyhodnocování pokusů a měření, menší důraz se klade na systém a teoretický základ.

Program IB DP rozvíjí u studentů studijní návyky a svou náročností vede studenty k tomu, aby se naučili pracovat s časem a účelně využívali volné hodiny ve škole k samostudiu.

Gymnázium PORG poskytuje personalizovaný poradenský servis při procesu přihlašování se na zahraniční vysokou školu.

IB reasons

Dvouletý IB program

Nový PORG je gymnázium osmileté, studentům ale nabízíme možnost přistoupit do septimy (po úspěšném složení přestupových zkušek) a v oktávě potom složit mezinárodní maturitní zkoušku IB. Zájemci o IB program mohou kontaktovat Barboru Pavelkovou na nabor(zavináč)novyporg.cz. Základní informace naleznete v následující prezentaci.

Nízké školné

Roční školné na gymnáziu Nový PORG pro IB studenty, kteří přistoupí do septimy, činí ročně:

  • 254 410,- CZK

a v Praze patří k nejnižším ze škol s podobným programem. Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Škola tvoří  stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši. Nadace Martina a Lenky Romanových patří k přispěvatelům do tohoto fondu. Stipendium je přidělováno na základě individuálního posouzení žádosti, studijní fond přihlíží k příjmům a majetkovým poměrům rodiny. Stipendium je anonymní a diskrétní. Pro budoucí školní rok je hranice ročního příjmu rodiny stanovena na 1.100.000,- Kč, konkrétně se jedná o souhrn základu daně obou rodičů, resp. výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti. V případě, že PORG navštěvuje více dětí z jedné rodiny, může být stipendium uděleno i při vyšším souhrnném příjmu. Stipendijní fond uděluje stipendia ve výši až 90% školného. Pokud se Vaše finanční situace zhorší v průběhu studia, může být stipendium uděleno od data takové změny. Pokračování ve studiu tak v případě nezávisí na Vaší aktuální finanční situaci. O stipendium je možno požádat přímo prostřednictvím přihlášky ke studiu.

Při řízení o stipendiu bude PORG vyžadovat mj.:

  • vyplnění žádosti o udělení stipendia
  • jsou-li rodiče rozvedeni, kopii rozhodnutí soudu o majetkovém vyrovnání manželů
  • kopii daňového přiznání obou rodičů či jiných výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti

Studijní fond si může vyžádat další podklady a informace, které považuje za potřebné pro své rozhodnutí.

Ve školním roce 2020/2021 pobírá na našich školách sociální stipendia více než 200 dětí.