Harmonogram IB zkoušek

pdfHarnonogram IB zkoušek 2021

Hodnocení

Úspěšní studenti získávají na konci dvouletého studia vysvědčení o mezinárodní maturitní zkoušce IB. V průběhu dvouletého studia jsou studenti hodnoceni interně vyučujícími jednotlivých IB předmětů a externě IB hodnotiteli. Interní učitelé hodnotí slohové práce, ústní projev, testy, měření, laboratorní práce apod. a některé výsledky odesílají k hodnocení organizaci IB. Takové výsledky se pak započítávají do celkového hodnocení, tedy do celkového počtu bodů, které studenti získají z mezinárodní maturity IB. Studenti jsou vždy předem seznámeni s tím, jakou formou budou jednotlivé výstupy hodnoceny.

Externě jsou hodnoceny především závěrečné písemné zkoušky, které studenti skládají v květnu druhého roku IB programu (na konci oktávy). Externě jsou hodnoceny i některé práce, které studenti odevzdávají v průběhu dvouletého studia. Studentské práce se hodnotí pomocí kritérií stanovených organizací IB, se kterými jsou studenti předem seznámeni. Příprava k IB maturitě je náročná a vyžaduje soustavnou práci a přípravu. Gymnázium Nový PORG negarantuje, že studenta k závěrečným zkouškám (tj. k mezinárodní maturitě) zaregistruje, pokud nebude dosahovat určité úrovně znalostí a schopností, nebo nebude projevovat dostatečné studijní úsilí.

Úspěšní studenti získávají na základě výsledků během dvouletého studia vysvědčení o mezinárodní maturitní zkoušce. Maximální počet bodů, které může student u mezinárodní maturity získat, je 45. Maximální počet bodů z jednoho předmětu je 7. Celkově může tedy student získat ze šesti předmětů 42 bodů. Navíc může obdržet tři další body za Extended Essay a za práci v kurzu Theory of Knowledge. Účast v aktivitách CAS není hodnocena body, nicméně splnění požadavků CAS je důležitou podmínkou k úspěšnému zakončení celého programu. K úspěšnému složení mezinárodní maturity je potřeba dosáhnout minimálně 24 bodů a splnit požadavky CAS.

Systém hodnocení nalezne v informační brožuře o IB programu (od stránky 8).