Co děláme jinak

Základní škola Nový PORG je nezisková škola situovaná v Praze 4 v Krči. Naší prioritou je celkový rozvoj osobnosti studentů, jejich znalostí, dovedností a hodnot.

 •      Základní škola Nový PORG je česká škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Studenti v deváté třídě skládají zkoušky na úrovni B2 - C1, což je o dvě úrovně výše než je potřeba ke státní maturitě a bohatě stačí pro práci v mezinárodní firmě. K úrovni C2 ("rodilý mluvčí") schází poslední krok. Předměty v angličtině vyučují aprobovaní rodilí mluvčí.
 • V angličtině vyučujeme předměty Science, Humanities, Geography a Technology a Design.
 • Druhý cizí jazyk vyučujeme v malých skupinkách již od šesté třídy.
 • Důraz klademe na český jazyk a matematiku, aby byli studenti úspěšní u přijímacích zkoušek na čtyřletá gymnázia. 
 • Kurikulum obsahuje více ICT včetně počítačové grafiky (Technology a Design).
 • Vyučujeme v krásné nové budově.
 • Poskytujeme plnohodnotnou online výuku i v dobách krizí.
 • Nabízíme nadstandardní komunikaci s rodiči. Škola využívá rodičovský portál. Studenti jsou hodnoceni nejen známkou za vědomosti, ale i za přístup.
 • Na škole je velmi široká nabídka sportovního vyžití v areálu školy: čtyři tělocvičny, malé venkovní fotbalové hřiště, venkovní hřiště pro družinu a dva kurty na beach volejbal. Školní týmy se účastní soutěží v basketbalu, volejbalu, florbalu i šachu.
 • Všichni učitelé každý rok absolvují několik dní vzdělávání a tréninku o efektivních výukových metodách.

Výuka angličtiny

Znalosti angličtiny měříme na PORGu pomocí standardních Cambridge zkoušek (KET až CPE) a následně studenty klasifikujeme podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR, úrovně A1 až C2). Následující obrázek mapuje úroveň angličtiny u studentů napříč ročníky.

Angličtina srovnání NP 2

Základní údaje

NOVÝ PORG ulice Pod Krčským lesem 25, Praha 4 - Krč

Ředitel společnosti PORG Dagmar Dluhošová
tel: (+420) 777 923 718
email: dluhosova(zavináč)porg.cz
Ředitel Nového PORGu Karel Lemfeld 
tel: (+420) 776 239 694
email: lemfeld(zavináč)novyporg.cz
Telefon office +420 244 403 650, +420 777 203 026
e-mail office info(zavináč)novyporg.cz
Číslo účtu 221133245 / 0300
REDIZO 600006018
IZO 151040290
IČO 25698117
ID datové schránky  r43jd43

pdfŠKOLNÍ ŘÁD pdfProhlášení o ochraně osobních údajů

Právní subjektivita a zřizovatel

PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.

Spolek PRO GYMNÁZIUM, spolek registrovaný Ministerstvem vnitra České republiky

Zařazení školy do sítě škol

"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařazuje osmileté reálné gymnázium, Praha 8, Lindnerova, do sítě soukromých středních škol od 1. 9. 1990." (dopis MŠMT ČR ze dne 5. 6. 1990, č.j. 17659/90-02)

PORG je zařazen do sítě středních škol MŠMT po celou dobu své existence od roku 1990. Tj. například všechna námi vydávaná vysvědčení mají stejnou validitu ve vztahu ke státu jako vysvědčení z kterékoli jiné střední školy v České republice.

Typ poskytovaného vzdělání

Obor základní škola
Kód oboru 79-01-C/01
Zaměření rozšířená výuka angličtiny
Počet studentů a žáků celkem 180
Forma studia denní
Doba studia 5 let

Školné a stipendia

Roční školné na 2. stupni základní školy Nový PORG činí pro školní rok 2022/23:

 • 166.497,- CZK

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Škola tvoří  stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši. Nadace Martina a Lenky Romanových patří k přispěvatelům do tohoto fondu. Stipendium je přidělováno na základě individuálního posouzení žádosti, studijní fond přihlíží k příjmům a majetkovým poměrům rodiny. Stipendium je anonymní a diskrétní. Pro budoucí školní rok je hranice ročního příjmu rodiny stanovena na 1.200.000,- Kč, konkrétně se jedná o souhrn základu daně obou rodičů, resp. výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti. V případě, že PORG navštěvuje více dětí z jedné rodiny, může být stipendium uděleno i při vyšším souhrnném příjmu. Stipendijní fond uděluje stipendia ve výši až 90% školného. Pokud se Vaše finanční situace zhorší v průběhu studia, může být stipendium uděleno od data takové změny. Pokračování ve studiu tak v případě nezávisí na Vaší aktuální finanční situaci. O stipendium je možno požádat přímo prostřednictvím přihlášky ke studiu.

Při řízení o stipendiu bude PORG vyžadovat mj.:

 • vyplnění žádosti o udělení stipendia
 • jsou-li rodiče rozvedeni, kopii rozhodnutí soudu o majetkovém vyrovnání manželů
 • kopii daňového přiznání obou rodičů či jiných výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti

Studijní fond si může vyžádat další podklady a informace, které považuje za potřebné pro své rozhodnutí.

Na našich školách pobírá sociální stipendia více než 200 dětí.

Lidé

Vedení školy

Interní učitelé

Externí učitelé

Ostatní zaměstnanci