Aktuality

PORG ART 2021

Zveme vás k účasti na tradiční prázdninové umělecké soutěži PORG ART, jehož tématem je GROWTH/ RŮST.

PORG ART nabízí umělecké soutěžení v rámci čtyř věkových kategorií:

žáci ZŠ (první stupeň) studenti nižšího gymnázia a druhý stupeň ZŠ studenti vyššího gymnázia učitelé

K výběru jsou dvě umělecké formy:

výtvarné umění (malba, kresba, 3D, fotografie) – jedno dílo, popř. jedno dílo složené z více částí multimédia (divadlo, zpěv, tanec) – video do 2 minut délky a max. objemu 500 MB. (Pouze studenti gymnázia a druhého stupně ZŠ.)

Jak odevzdat soutěžní práce:    

1) Výtvarné umění: 

žáci ZŠ odevzdají práce s doprovodnými informacemi (jméno a příjmení žáka, třída a jméno třídní učitelky/ učitele) ve čtvrtek 2. září 2021 ve vrátnici družinky. studenti gymnázia, druhého stupně ZŠ a učitelé odevzdají práce doplněné o doprovodné informace ve čtvrtek 2. září 2021 v učebně artu (A 107) o velké přestávce v 10:15 hodin (práci čitelně označte jménem a příjmením, uveďte třídu, kterou navštěvujete a vaši e-mailovou adresu.)

2) Multimédia – videa nahrajte do adresáře https://www.porg.cz/b0dc4d87-a702-45c5-8747-97b85dcc377d" width="16" height="16" />PORGART do 2. září 2021.

Na soutěžní práce se těší PORG ART Team 21/22: Tara Svobodová, Kirana Olivieri Munroe, Anna Kristlová, Denisa Bregarová 

& Olga Vršková a Petra Michopulu

Plakát pro letošní ročník vytvořila Denisa Bregarová.

Dodatečně přijatí žáci do 1. ročníku ZŠ 2021/22 - Nový PORG

V druhém kole losování byli dodatečně přijati:

1175 1153 1142 1155 1192
Porgáček 8

Osmé číslo časopisu PORGáček

Osmé číslo časopisu PORGáček pro Vás vytvořili žáci ze 4. A.

Zpráva o výsledku kontroly české školní inspekce v oblasti zápisu žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče a uchazeči o vzdělávání,

vzhledem k tomu, že se na nás často obracíte se žádostí o bližší vysvětlení důvodů, pro které jsme byli nuceni žáky 1. ročníku základní školy PORG pro školní rok 2021/2022 vybírat losováním, sdělujeme Vám následující.

Jak jsme Vás již informovali, školou aplikovaná metoda výběru žáků pro případ nedostatečné kapacity školy k uspokojení zájmu všech uchazečů (tj. losování) byla použita výlučně pod tlakem předběžných (dnes již finálních) závěrů České školní inspekce, které nám byly komunikovány v rámci kontroly dodržování právních předpisů.

Dle závěrů České školní inspekce nemůže základní škola své žáky vybírat na základě (byť kvalitně zpracovaného, rovného a transparentního) testu školní připravenosti dítěte. Soukromé (a tedy nespádové) školy mají – dle sdělení České školní inspekce – své žáky v případě nedostatečných kapacit losovat. Jakkoli s takovým závěrem nesouhlasíme, metodu losování nepovažujeme pro výběr žáků za vhodnou a proti předběžným závěrům České školní inspekce jsme se ohradili, námitkám školy nebylo ředitelem Pražského inspektorátu České školní inspekce vyhověno.

Vzhledem k tomu, že škola zůstává přesvědčena – obdobně jako řada rodičů našich žáků a uchazečů o vzdělávání – že závěry České školní inspekce obsažené v již finálním Protokolu o kontrole č. j. ČŠIA-134/21-A ze dne 22. 2. 2021, ve spojení s vyřízením námitek školy ze dne 26. 4. 2021, č. j.: ČŠIA-588/21-A, nejsou správné, resp. neodpovídají platné právní úpravě, připravuje škola aktuálně žalobu proti uvedenému Kontrolnímu protokolu dle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění. Do doby, než bude postup České školní inspekce přezkoumán soudem, nemůžeme – z důvodu opatrnosti – postupovat jinak, než se podvolit závěrům České školní inspekce, jakkoli je považujeme za nesprávné.

Vzhledem k tomu, že předmětná kontrola ČŠI již byla ukončena, zpřístupňujeme Vám tímto ty části kontrolního protokolu ČŠI, které souvisí se způsobem zápisu žáků k základnímu vzdělávání, které nás vedly k tomu, že uchazeči o základní vzdělávání byli (museli být) vybíráni losem:

Z protokolu ČŠI ze dne 22. 2. 2021, č. j. ČŠIA-134/21-A:

(…)

(…)

Z vyřízení námitek školy ze dne 26. 4. 2021, č. j.: ČŠIA-588/21-A:

(…)

(…)

(…)

(…)

 

(…)

Závěrem si pak dovolujeme uvést, že pokud bychom se nepodřídili závěrům ČŠI, nejenom, že bychom přišli o navýšení dotace soukromým školám dle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením (srov. § 5 odst. 3 písm. b) uvedeného zákona), ale zároveň bychom se vystavili riziku podání návrhu na výmaz školy nebo oboru vzdělávání ze školského rejstříku ze strany ústředního školního inspektora, což by znamenalo faktický zánik školy.

Dle § 175 odst. 1 školského zákona totiž platí, že osoby, u nichž byla provedena inspekční činnost, jsou povinny přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí. Dle § 175 odst. 2 školského zákona pak platí, že v případě zjištění nečinnosti školy nebo zjištění závažných nedostatků v činnosti školy může ústřední školní inspektor předložit orgánu, který vede školský rejstřík, návrh na výmaz školy nebo oboru vzdělání ze školského rejstříku.

 

To si škola v žádném případě nemůže dovolit, a to přesto, že se závěry České školní inspekce nesouhlasí a hodlá se proti nim bránit u soudu.

Ke stejnému tématu čtěte i na serveru Aktuálně.cz.

Porgáček 7

Sedmé číslo časopisu PORGáček

Sedmé číslo časopisu PORGáček pro Vás vytvořili žáci ze 4. A.

Porgáček 5

Šesté číslo časopisu PORGáček

Šesté číslo časopisu PORGáček pro Vás vytvořili žáci ze 4. A.

Porgáček 5

Páté číslo časopisu PORGáček

Páté číslo časopisu PORGáček pro Vás vytvořili žáci ze 4. A.

Porgáček 3

Čtvrté číslo časopisu PORGáček

Čtvrté číslo časopisu PORGáček pro Vás vytvořili žáci ze 4. A.

Porgáček 3

Třetí číslo časopisu PORGáček

Třetí číslo časopisu PORGáček pro Vás vytvořili žáci ze 4. A.

Druhé číslo časopisu PORGáček

Žáci 4. A vytvořili pro své spolužáky z prvních a druhých tříd další číslo časopisu PORGáček.

načíst další