Co děláme jinak

Nezisková základní škola Nový PORG je pětitřídní základní škola situovaná v Praze 4 v Krči. Škola pravidelně dosahuje vynikajících výsledků při srovnávacích měřeních SCIO, NIQES i Kalibro

 • Nový PORG zš je česká škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Předmět anglický jazyk se vyučuje od první třídy a s angličtinou se žáci setkávají také při hodinách hudební, výtvarné a dramatické výchovy. Předměty v angličtině vyučují aprobovaní rodilí mluvčí.
 • Učíme české reálie a českou kulturu, čeština tu není pouze volitelný předmět.
 • Poskytuje plnohodnotnou online výuku po celou dobu koronakrize.
 • Ve všech třídách má třídní učitel(ka) k dispozici i asistenta. Rodiče mají možnost sledovat týdenní plán výuky, který je dostupný ve školním informačním systému a je pravidelně aktualizován.
 • Třídní schůzky jsou organizovány pro každého žáka individuálně. 
 • Nabízíme nadstandardní komunikaci s rodiči. Škola využívá rodičovský portál. Žáci jsou hodnoceni nejen známkou za vědomosti, ale i za přístup (od čtvrté třídy) a dostávají i slovní hodnocení.
 • Nabídka zájmových aktivit (v rámci družiny) v rozsahu přes osmdesáti různých kroužků ve dvou věkových kategoriích je zahrnuta v základním školném. 

VÝUKA ANGLIČTINY 

Znalosti angličtiny měříme na PORGu pomocí standardních Cambridge zkoušek (KET až CPE) a následně studenty klasifikujeme podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR, úrovně A1 až C2). Následující obrázek mapuje úroveň angličtiny u studentů napříč ročníky.

Angličtina srovnání NP 2

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

V květnu školního roku 2018/19 probíhala v pražských kampusech inspekce. Inspektoři navštívili hodiny na obou našich gymnáziích, na základní škole a nahlédli i do družiny a školní jídelny. Celá zpráva je dostupná na stránkách ČŠI nebo stažená zde. Ze zprávy vyjímáme silné stránky školy:

 • dlouhodobě stanovené cíle v oblasti učení a jasně definované standardy kvality vzdělávání sdílené učiteli, žáky i rodičovskou veřejností,
 • funkční kontrolní systém poskytující vedení školy zpětnou vazbu pro přijímání účinných opatření směřujících ke zkvalitnění výuky,
 • rozvoj materiálního zázemí školy ve vztahu k nastavené koncepci vzdělávání,
 • promyšlená organizace vzdělávání vycházející ze vzdělávacích potřeb a zájmu žáků umožňující rozvoj jejich studijního potenciálu a profilaci,
 • uplatňování inovativních vzdělávacích metod podporujících osobnostní rozvoj žáka,
 • propracovaný systém hodnocení umožňující sledovat individuální pokrok každého žáka v rámci vyučovacího předmětu i celkových výsledků vzdělávání,
 • dlouhodobě výborné výsledky vzdělávání žáků,
 • promyšlený systém oceňování a pochval žáků za dosažené výsledky,
 • široké spektrum školních a mimoškolních aktivit podporujících sounáležitost žáků se školou, týmovou spolupráci, neformální komunikaci a odbourávání bariér napříč ročníky a stupni vzdělávání.

Základní údaje

NOVÝ PORG ulice Pod Krčským lesem 25, Praha 4 - Krč

Ředitel společnosti PORG Dagmar Dluhošová
tel: (+420) 777 923 718
email: dluhosova(zavináč)porg.cz
Ředitel Nového PORGu Karel Lemfeld 
tel: (+420) 776 239 694
email: lemfeld(zavináč)novyporg.cz
Telefon office +420 244 403 650, +420 777 203 026
e-mail office info(zavináč)novyporg.cz
Číslo účtu 221133245 / 0300
REDIZO 600006018
IZO 151040290
IČO 25698117
ID datové schránky  r43jd43

pdfŠKOLNÍ ŘÁD pdfProhlášení o ochraně osobních údajů

Právní subjektivita a zřizovatel

PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.

Spolek PRO GYMNÁZIUM, spolek registrovaný Ministerstvem vnitra České republiky

Zařazení školy do sítě škol

"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařazuje osmileté reálné gymnázium, Praha 8, Lindnerova, do sítě soukromých středních škol od 1. 9. 1990." (dopis MŠMT ČR ze dne 5. 6. 1990, č.j. 17659/90-02)

PORG je zařazen do sítě středních škol MŠMT po celou dobu své existence od roku 1990. Tj. například všechna námi vydávaná vysvědčení mají stejnou validitu ve vztahu ke státu jako vysvědčení z kterékoli jiné střední školy v České republice.

Typ poskytovaného vzdělání

Obor základní škola
Kód oboru 79-01-C/01
Zaměření rozšířená výuka angličtiny
Počet studentů a žáků celkem 180
Forma studia denní
Doba studia 5 let

Školné a stipendia

Roční školné na základní škole Nový PORG činí pro školní rok 2020/21:

 • 147.219,- CZK pro třetí až pátou třídu
 • 152.369,- CZK pro první a druhou třídu

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Škola tvoří  stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši. Nadace Martina a Lenky Romanových patří k přispěvatelům do tohoto fondu. Stipendium je přidělováno na základě individuálního posouzení žádosti, studijní fond přihlíží k příjmům a majetkovým poměrům rodiny. Stipendium je anonymní a diskrétní. Pro budoucí školní rok je hranice ročního příjmu rodiny stanovena na 1.100.000,- Kč, konkrétně se jedná o souhrn základu daně obou rodičů, resp. výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti. V případě, že PORG navštěvuje více dětí z jedné rodiny, může být stipendium uděleno i při vyšším souhrnném příjmu. Stipendijní fond uděluje stipendia ve výši až 90% školného. Pokud se Vaše finanční situace zhorší v průběhu studia, může být stipendium uděleno od data takové změny. Pokračování ve studiu tak v případě nezávisí na Vaší aktuální finanční situaci. O stipendium je možno požádat přímo prostřednictvím přihlášky ke studiu.

Při řízení o stipendiu bude PORG vyžadovat mj.:

 • vyplnění žádosti o udělení stipendia
 • jsou-li rodiče rozvedeni, kopii rozhodnutí soudu o majetkovém vyrovnání manželů
 • kopii daňového přiznání obou rodičů či jiných výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti

Studijní fond si může vyžádat další podklady a informace, které považuje za potřebné pro své rozhodnutí.

Ve školním roce 2020/2021 pobírá na našich školách sociální stipendia více než 100 dětí.

Školská rada

Za zřizovatele Jan Herman - předseda, Iveta Petrášová, Jakub Švrček
Za učitele Jakub Haláček, Jason Kucker, Barbora Gazdová
Za rodiče Radim Fiala, Kateřina Štěpánková, Šárka Volešová

pdfJednací řádpdfZápis 2016_1 ustavující schůze

Virtuální prohlídka

 

Jídelna

Nový PORG provozuje  vlastní školní kuchyni a jídelnu od 1. září 2009. Odpovědným vedoucím školní kuchyně a jídelny je Václav Krbec. Školní kuchyně a jídelna Nového PORGu slouží primárně k zajištění oběda žákům, studentům a zaměstnancům školy. Standardní nabídku tvoří tři varianty hlavního jídla.

Kontakty

vedoucí školní jídelny Václav Krbec
e-mail jidelna(zavináč)novyporg.cz
telefon +420 773 775 973

Platby stravného

Platby služeb se provádí zálohově bezhotovostním převodem na účet školní jídelny Nového PORGu.

číslo účtu školní jídelny 3353792/0800 (variabilním symbolem platby je číslo smlouvy o studiu)

Detailní informace o frekvenci a výši splátek jsou součástí přihlášky ke stravování:

přihláška ke stravování 

pdfPřihláška_ke_stravování_2019_20 (pdf)

docxPřihláška_ke_stravování_2019_20 (docx)

Objednávky, výběr a odhlašování stravy

Zaplacením příslušné částky na účet školní jídelny je strávníkovi aktivováno jeho osobní konto a jsou mu automaticky přihlášeny zvolené služby (obědy, případně i svačiny). Tím je zároveň z vložené částky odečtena celková cena přihlášených služeb a zobrazovaná výše konta pak odpovídá zůstatku z vložených prostředků.

Pokud si chce strávník volit z nabízených variant, přihlašovat či odhlašovat stravu, případně získat  další informace o svém účtu, může tak učinit prostřednictvím objednávkového  boxu, který je umístěn přímo v jídelně nebo pomocí internetu na www.strava.cz. (Informace o přístupu ke svému kontu jsou rodičům odesílány automaticky po jeho zřízení. Pokud jste informace neobdrželi kontaktujte prosím zaměstnance školní jídelny.)

Odhlásit oběd nebo objednanou svačinu je možné nejpozději jeden den předem do 7:00 pomocí  objednávkového boxu v jídelně nebo prostřednictvím internetu. Neodhlášený oběd  je také možné vyzvednout v jídelně (nádobí netřeba – oběd Vám vakuově zabalíme).

Přeplatky

Přeplatky za  neodebranou stravu jsou strávníkům automaticky převáděny do dalšího období.  V případě odhlášení žáka či studenta ze školního stravování jsou přeplatky  vraceny převodem na účet.

Doplňkový prodej

Ve školní  jídelně byl zahájen prodej doplňkového sortimentu. V nabídce je obložené pečivo,  oplatky, vitamínové nápoje a drobné sladkosti. Rodiče, kteří mají zájem, aby  jejich děti mohly tuto službu využívat, ať prosím informují o svém souhlasu školní jídelnu e-mailem a odesláním finanční částky (ve výši dle vlastního uvážení), kterou bude mít jejich dítě pro tento účel na svém kontě k dispozici.

Jídelníček

Lidé

Vedení školy

Interní učitelé

Externí učitelé

Ostatní zaměstnanci