Harmonogram školního roku 2019/2020

POLOLETÍ:   2. 9. – 31. 1. 2020
    1. 2. – 30. 6. 2020
HODNOCENÍ:   29. 1. 2020
    30. 6. 2020
ŠVP: seznamovací výjezd (prima, septima) 3. 9. – 6. 9. 2019
  projektová výuka (Štúrovo) 16. – 22. 9. 2019
  projektový týden (ve škole) 16. – 20. 12. 2019
  lyžařský výcvik Horní Mísečky (sekunda a tercie) 13. 1. – 19. 1. 2020
   letní švp 20. 6. – 28. 6. 2020
PRÁZDNINY:    
  podzimní 29. – 30. 10. 2019
  zimní 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
  pololetní 31. 1. 2020
  jarní  24. 2. – 1. 3. 2020 (Praha 6–10)
  velikonoční 9. 4. – 13. 4. 2020
  ředitelské volno 31. 10., 1. 11., 18. 11. 2019, 30. 1. 2020 + 1 den během přijím. řízení 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY:   út 2. 9. 2019 v 10:30 – pouze prima
    út 5. 11. 2019 v 17:30
    út 3. 3. 2020 konzultace 16:00 – 18:30
    út 28. 4. 2020 v 17:30
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:   soboty 9. 11. 2019 a 11. 1. 2020 vždy 10:00 – 16:00
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO PRIMY:   1. 3. 2020
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRIMY:   bude upřesněno
PÍSEMNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY:   duben / květen
ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY:   od 16. 5. 2020
MATURITNÍ PLES:   čtvrtek 9. 1. 2020
PORGIÁDA:   úterý 12. 5. 2020
VODNÍ SLAVNOST:   pondělí 29. 6. 2020

Výchovné poradenství a rozvoj osobnosti studentů na PORGu

Oblast prevence

Jednou z výhod a studenty, rodiči i učiteli oceňovaných skutečností PORGu Libeň je přátelská atmosféra malé školy. Akcemi, které studenti, učitelé a rodiče podnikají společně – školami v přírodě, seznamovacím pobytem septimy a primy, zahajovacím piknikem, Vodní slavností, Vánočními trhy, výlety, vzájemnými sportovními utkáními, aktivitami studentské Čajovny apod. jsou silně podporovány a posilovány pozitivní vztahy, spolupráce, důvěra a respekt. Tyto „živé akce“ považujeme za hlavní výchovný nástroj a přirozenou prevenci rizikového chování.

Nespoléháme však pouze na ně. Každá třída absolvuje v průběhu studia cyklus přednášek a aktivit. Tyto aktivity jsou upravené na míru každé třídě. Akce připravuje  společnost  Jules a Jim, http://www.julesajim.cz/ (JaJ) a Fokus, http://www.fokus-praha.cz/ a  PPP Praha 7-8 http://www.ppppraha7a8.cz/.  Akci vždy předchází porada lektora spolupracující společnosti s třídním učitelem, případně výchovnou poradkyní. Každá akce je třídním a výchovnou poradkyní zhodnocena. Pozorně nasloucháme i zpětné vazbě od studentů a akce se snažíme přizpůsobit tak, aby studentům byly užitečné a pomohly jim.

Přednášky jsou organizovány tak, aby co nejméně zasahovaly do výuky – tj. v době, kdy by odpadala výuka: v době seznamovacího kurzu, lyžařského kurzu, maturit a podobných příležitostí.

Také učitelský sbor každoročně absolvuje přednášku a konzultaci na téma Jak pracovat se třídou, jak poznat a řešit problémy studentů (společnost JaJ nebo PPP).

Oblast řešení problémů

Atmosféra ve škole, společné akce, vzájemná důvěra, společná sborovna napomáhá také odhalit a řešit případné výchovné a osobní problémy studentů.

Pokud zaznamenáme problémy, ať už v učení, chování, vztazích, postojích nebo duševním rozpoložení studenta, problém řešíme ve spolupráci s rodiči, v závažnější situaci škola žádá o pomoc psychologa PPP nebo spolek Jules a Jim. Při akcích žáci poznávají lektory JaJ, proto pro ně může být v případě stížností a nepohody (konflikt ve třídě, s učitelem, nespravedlivý přístup, ubližování apod.) snazší kontaktovat někoho z této organizace namísto dospělých osob ve škole. 

Psycholog pro naši školu za PPP je Mgr. Radka Žáková, https://www.ppppraha7a8.cz/

Výchovnou poradkyní školy je Magdalena Janichová:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; +420 606253160

Pro studenty i rodiče je k dispozici školní psycholožka PhDr. Klára Hyjánková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Objednat se lze na konzultace mailem nebo přes systém ŠOL

Program přednášek a aktivit cyklu „POT“  (Prevence, osvěta, teambuilding)

Prima

Seznamovací výjezd pod patronátem septimánů;  třídní primy a septimy; září (3dny)

Pro rodiče seminář s paní školní psycholožkou: Jak podpořit studenty při přechodu ze ZŠ na PORG,

Společná práce na Jarním přírodovědném projektu; učitelé IP

Společná práce na Divadelním představení primy; učitel ČJ

Sekunda

Prevence šikany a budování dobrých vztahů ve třídě; workshop JaJ (6 hod)

Projekt miminko; biologie, výtvarná výchova;  učitel Bi a JaJ (6 hod přednášky + týden „péče“)

Tercie

Típni to! přednáška proti kouření JaJ (2 hod)  - září

Seminář s odborníkem na poruchy příjmu potravin

Společná příprava Vodní slavnosti; rodiče, studenti a třídní učitel

Kvarta

Přijímání jinakosti; workshop JaJ (3 hod); leden

Co dostáváte s OP; přednáška o trestněprávní odpovědnosti; učitel SPV (2 hod); leden

Kvinta

Alkohol a marihuana; přednášky; JaJ (2+2 hod); leden a květen

Partnerské vztahy nedělá JaJ, ale porodník a gynekolog a IFSMA- studentská organizace mediků

Blázníš? No a! workshop; Fokus; (5 hod); květen

Sexta

Přednáška a diskuze s HIV nemocným z Domu světla

Příprava seznamovacího pobytu pro primu, workshop; třídní + JaJ; (5 hod); červen

Septima

Evaluace Běstviny; workshop; JaJ (2 hod) září

Psychohygiena a relaxační techniky; workshop; JaJ (2x2 hod) leden

Oktáva

Osobnostní profil a profesní směřování; workshop; JaJ (4 hod)

Společná příprava maturitního plesu; třídní učitel, vedení školy

Maturita

Informace k maturitě v roce 2019 na PORGu Libeň jsou k dispozici v připojeném souboru.

Podrobnosti/okruhy k jednotlivým zkouškám: čeština (soupis četby k maturitěpodrobnosti k profilové slohové práci), angličtina (seznam okruhů k pís a úst. zkoušce), němčina (seznam okruhů k pís. a úst. zkoušce), francouzština (seznam okruhů k pís. a úst. zkoušce), matematika a matematická studia (seznam okruhů k pís. a úst. zkoušce), dějepis (seznam okruhů a kritéria hodnocení seminární práce), zeměpis (seznam okruhů k ústní zkoušce), biologie (seznam okruhů k ústní zkoušce), fyzika (seznam okruhů k ústní zkoušce), chemie (seznam okruhů k ústní zkoušce), dějiny umění (seznam okruhů k ústní zkoušce), filozofie (seznam okruhů k ústní zkoušce).

Všeobecné informace k maturitní zkoušce naleznete na www.novamaturita.cz.

Školní vzdělávací plán

Učební plán naší školy vychází z principu Rámcového vzdělávacího programu. PORG  má vlastní, Ministerstvem školství schválenou, vzdělávací koncepci již od  devadesátých let. Takzvaný "Školní vzdělávací program" jsme tedy vytvořili s  desetiletým předstihem. Podle našeho školního vzdělávacího programu "Škola pro 21. století" se  vyučuje od školního roku 2007/2008 (upravená verze je platná od 1. září 2014, dodatek číslo 2), koncepce jednotlivých předmětů jsou pružně aktualizovány.

Osmileté gymnázium především umožňuje dát různým předmětům více prostoru.

Jako hlavní cizí jazyk vyučujeme angličtinu a v primě si k ní studenti volí další jazyk: němčinu, nebo francouzštinu. Při výuce jazyků se studenti dělí  ve třídě do skupin podle úrovně znalostí. Ve všech třídách vyučuje částečně angličtinu zahraniční lektor  s pedagogickým vzděláním. Studium hlavních jazyků připravuje zároveň k mezinárodním zkouškám "FCE", "CAE" (aj), "Goethe-Zertifikat" (nj) a "DELF" (fj).

Součástí učební náplně je od kvinty široká nabídka volitelných předmětů, které se vyučují formou seminářů. V nabídce vychází škola vstříc zájmu studentů.

V kvartě a kvintě si studenti volí jednu z estetických výchov (hudební, výtvarná, dramatická). Výuku estetických výchov doplňuje předmět Dějiny umění.

Od kvinty si studenti také volí z několika typů výběrového sportu (aerobik, florbal/fotbal, basketbal/volejbal, jóga), plavání a sportovní lezení jsou povinné vždy v kvintě.

Způsoby hodnocení studenta v jednotlivých pololetích
Požadavky na formu seminárních prací
Přehled souhrnných zkoušek
Organizace ročníkových zkoušek

Rozpis vyučovaných předmětů v jednotlivých třídách ve školním roce 2017/18 - nižší gymnázium

PŘEDMĚT I II III IV
čeština 4 4 4 4
angličtina 5 4 4 4
němčina
francouzština
1 2 3 3
dějepis   2 2 2
KEK 4      
občanská výchova      1  
zeměpis   2 2 2
matematika 4 4 4 4
fyzika   2,67 2,67 2,67
chemie   2,67 2,67 2,67
biologie   2,67 2,67 2,67
integrovaná přírodověda 4      
informační technologie 1      
estetická výchova 2 2 2 2
úvod do dějin umění       1
cizí jazyk a umění 1      
tělesná výchova 2 2 2 2

Osnovy jednotlivých předmětů platné od 1.9.2014

Čeština Angličtina Další cizí jazyky (němčina a francouzština) Společenské vědy
Matematika Fyzika Chemie Biologie
Zeměpis Informatika Umění a kultura Tělesná výchova

Rozpis vyučovaných předmětů v jednotlivých třídách ve školním roce 2017/18 - vyšší gymnázium

PŘEDMĚT V VI VII VIII
čeština 4 3 4 4
angličtina 4 3 4 3
němčina
francouzština
3 2 4 3
latina 2      
dějepis 2 2 2 2
společenské vědy   2 3 4
zeměpis 2 2    
matematika 4 2 4 4
fyzika 2 2 2  
chemie 2 2 2  
biologie 2 2 2  
informační technologie 2 2    
estetická výchova 2   2  
tělesná výchova 2 2 2 2
volitelné předměty 2 8 4 6

Osnovy jednotlivých předmětů platné do 1.9.2014

Angličtina Biologie Chemie Dějepis
Dramatická výchova Dějiny umění Hudební výchova Výtvarná výchova
Francouzština Fyzika ICT Integrovaná přírodověda
KEK Latina Matematika Němčina
Občanská výchova Ekonomie Filozofie
Občanská odpovědnost
Právo Tělocvik Zeměpis Čeština