Zpráva o výsledku kontroly české školní inspekce v oblasti zápisu žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče a uchazeči o vzdělávání,

vzhledem k tomu, že se na nás často obracíte se žádostí o bližší vysvětlení důvodů, pro které jsme byli nuceni žáky 1. ročníku základní školy PORG pro školní rok 2021/2022 vybírat losováním, sdělujeme Vám následující.

Jak jsme Vás již informovali, školou aplikovaná metoda výběru žáků pro případ nedostatečné kapacity školy k uspokojení zájmu všech uchazečů (tj. losování) byla použita výlučně pod tlakem předběžných (dnes již finálních) závěrů České školní inspekce, které nám byly komunikovány v rámci kontroly dodržování právních předpisů.

Dle závěrů České školní inspekce nemůže základní škola své žáky vybírat na základě (byť kvalitně zpracovaného, rovného a transparentního) testu školní připravenosti dítěte. Soukromé (a tedy nespádové) školy mají – dle sdělení České školní inspekce – své žáky v případě nedostatečných kapacit losovat. Jakkoli s takovým závěrem nesouhlasíme, metodu losování nepovažujeme pro výběr žáků za vhodnou a proti předběžným závěrům České školní inspekce jsme se ohradili, námitkám školy nebylo ředitelem Pražského inspektorátu České školní inspekce vyhověno.

Vzhledem k tomu, že škola zůstává přesvědčena – obdobně jako řada rodičů našich žáků a uchazečů o vzdělávání – že závěry České školní inspekce obsažené v již finálním Protokolu o kontrole č. j. ČŠIA-134/21-A ze dne 22. 2. 2021, ve spojení s vyřízením námitek školy ze dne 26. 4. 2021, č. j.: ČŠIA-588/21-A, nejsou správné, resp. neodpovídají platné právní úpravě, připravuje škola aktuálně žalobu proti uvedenému Kontrolnímu protokolu dle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění. Do doby, než bude postup České školní inspekce přezkoumán soudem, nemůžeme – z důvodu opatrnosti – postupovat jinak, než se podvolit závěrům České školní inspekce, jakkoli je považujeme za nesprávné.

Vzhledem k tomu, že předmětná kontrola ČŠI již byla ukončena, zpřístupňujeme Vám tímto ty části kontrolního protokolu ČŠI, které souvisí se způsobem zápisu žáků k základnímu vzdělávání, které nás vedly k tomu, že uchazeči o základní vzdělávání byli (museli být) vybíráni losem:

Z protokolu ČŠI ze dne 22. 2. 2021, č. j. ČŠIA-134/21-A:

csi1
csi2

(…)

csi3
csi4

(…)

csi5

Z vyřízení námitek školy ze dne 26. 4. 2021, č. j.: ČŠIA-588/21-A:

csi6

csi7
csi8

(…)

csi9

(…)

csi10

(…)

csi11

(…)

csi12 

(…)

csi13
csi14

Závěrem si pak dovolujeme uvést, že pokud bychom se nepodřídili závěrům ČŠI, nejenom, že bychom přišli o navýšení dotace soukromým školám dle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením (srov. § 5 odst. 3 písm. b) uvedeného zákona), ale zároveň bychom se vystavili riziku podání návrhu na výmaz školy nebo oboru vzdělávání ze školského rejstříku ze strany ústředního školního inspektora, což by znamenalo faktický zánik školy.

Dle § 175 odst. 1 školského zákona totiž platí, že osoby, u nichž byla provedena inspekční činnost, jsou povinny přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí. Dle § 175 odst. 2 školského zákona pak platí, že v případě zjištění nečinnosti školy nebo zjištění závažných nedostatků v činnosti školy může ústřední školní inspektor předložit orgánu, který vede školský rejstřík, návrh na výmaz školy nebo oboru vzdělání ze školského rejstříku.

 

To si škola v žádném případě nemůže dovolit, a to přesto, že se závěry České školní inspekce nesouhlasí a hodlá se proti nim bránit u soudu.

Ke stejnému tématu čtěte i na serveru Aktuálně.cz.