Co děláme jinak

Osmileté gymnázium PORG Libeň je nezisková střední škola situovaná v Praze 8 v Libni. Škola pravidelně dosahuje jedny z nejlepších výsledků u státních maturit i  při srovnávacích měřeních SCIONIQES a Kalibro. 

 • PORG Libeň je škola malá a útulná. Již od založení školy dodržujeme pravidlo "jeden ročník, jedna třída." Každou třídu navštěvuje 26 studentů. Celkový počet 208 studentů a 18 profesorů dovoluje, abychom se navzájem znali osobně, což přispívá k rodinnému klimatu školy.
 • PORG Libeň leží v klidné ulici, dvě stanice tramvají od metra B - Palmovka, pár metrů od parku. Součástí školy je zahrada, kterou studenti často využívají ke hrám, výuce i odpočinku.
 • Profesorský sbor je přiměřeně mladý (průměr 38 let) s mírnou převahou mužů (11:7).
 • Poskytuje plnohodnotnou online výuku po celou dobu koronakrize.
 • PORG pravidelně dosahuje vynikajících výsledků ve srovnáních středních škol České republiky. A to jak u státních  institucí (Ministerstvo školství - CERMAT),  tak u institucí nezávislých.
 • PORG dokáže pružně reagovat na současné trendy ve vzdělávání a vědě vůbec. Například zajišťuje dlouhodobé pobyty pro své studenty na partnerských středních školách v USA, Německu, Anglii, Skotsku a Francii. Umožňuje  nejlepším studentům přírodovědných oborů práci na špičkových vědeckých  pracovištích (např. VŠCHT). PORG je v posledních letech nejúspěšnější východoevropská škola z hlediska programu Center for Talented Youth při John Hopkins University - Baltimore. Zapojujeme se také do mezinárodních programů, jako jsou například online kurzy CTY. PORG dává výraznou podporu pro přihlašování studentů na TOP 100 světových univerzit (Poradenský program).
 • PORG je certifikován u americké organizace College Board a může provádět zkoušky Advanced Placement, PSAT/NMSQT, PSAT 10 nebo PSAT 8/9 pro vlastní i externí studenty.
 • Vlastním studentům nabízí TSA, STEP, NSAA, ENGAA, BMAT, MAT, PAT a další zkoušky potřebné pro vstup na britské univerzity.
 • Studenti jsou připravováni k mezinárodním jazykovým zkouškám: typu Cambridge úrovně B2 až C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky (aj), Delf (fj) a ZD (nj).
 • Poskytujeme individualizové poradenství pro přijímací řízení na zahraničních vysokých školách, studenti jsou pravidelně úspěšní i na špičkových školách ve Velké Británii i v USA.
 • Naši studenti pocházejí z rodin, kde vzdělání stojí v popředí  žebříčku hodnot. Na PORG hlásí své děti rodiny, které jsou ochotny se na kvalitním vzdělávání finančně spolupodílet.
 • Nadstandardní komunikace s rodiči. Škola využívá rodičovský portál. Studenti jsou hodnoceni nejen známkou za vědomosti, ale i za přístup a dostávají i slovní hodnocení.
 • Atmosféra ve škole je všeobecně považována za velmi dobrou.  Jak mezi studenty a profesory, tak zejména mezi studenty navzájem.  Možnost pobývat v inspirativním prostředí plném zajímavých lidí oceňují  ostatně studenti i učitelé PORGu nejvíce.  

Česká školní inspekce

V květnu školního roku 2018/19 probíhala v pražských kampusech inspekce. Inspektoři navštívili hodiny na obou našich gymnáziích, na základní škole a nahlédli i do družiny a školní jídelny. Celá zpráva je dostupná na stránkách ČŠI nebo stažená zde. Ze zprávy vyjímáme silné stránky školy:

 • dlouhodobě stanovené cíle v oblasti učení a jasně definované standardy kvality vzdělávání sdílené učiteli, žáky i rodičovskou veřejností,
 • funkční kontrolní systém poskytující vedení školy zpětnou vazbu pro přijímání účinných opatření směřujících ke zkvalitnění výuky,
 • rozvoj materiálního zázemí školy ve vztahu k nastavené koncepci vzdělávání,
 • promyšlená organizace vzdělávání vycházející ze vzdělávacích potřeb a zájmu žáků umožňující rozvoj jejich studijního potenciálu a profilaci,
 • uplatňování inovativních vzdělávacích metod podporujících osobnostní rozvoj žáka,
 • propracovaný systém hodnocení umožňující sledovat individuální pokrok každého žáka v rámci vyučovacího předmětu i celkových výsledků vzdělávání,
 • dlouhodobě výborné výsledky vzdělávání žáků,
 • promyšlený systém oceňování a pochval žáků za dosažené výsledky,
 • široké spektrum školních a mimoškolních aktivit podporujících sounáležitost žáků se školou, týmovou spolupráci, neformální komunikaci a odbourávání bariér napříč ročníky a stupni vzdělávání.

Co děláme jinak