fbpx
PORG Ostrava
POG školní akce

Regional Debatiada tournament hosted by PORG Ostrava

Krajské kolo turnaje Debatiáda se letos odehrálo na půdě naší školy, a to dne 10. května. Jaká byla témata, atmosféra, průběh a kdo se stal vítězem? To vše se dozvíte níže v článku Mr. Mintona, vedoucího Debatního klubu PORG Ostrava:

Juniorská debatní liga je určena pro žáky 6. až 9. ročníků základních škol a nižších gymnázií. Zúčastnilo se jí šest týmů, včetně dvou našich: Beata AbrahamováMarie Bednarzová (z Primy) a Linda DlouháKristýna Krupová (ze Sekundy). Tyto dva talentované týmy se utkaly se čtyřmi týmy ze ZŠ Hradec nad MoravicíGymnázia Havířov.

Dvě teze tohoto turnaje byly následující:

1) „Využívání umělé inteligence v naší společnosti by se mělo změnit“.

2) „Způsob hodnocení v českých školách by se měl změnit.“

V dnešní napínavé debatní soutěži stály naše dva týmy, vyzbrojené výmluvností a zápalem. Pohybovaly se na bitevním poli myšlenek a splétaly logiku a rétoriku do silných argumentů. Ačkoli jim rozhodnutí porotců nebylo nakloněno, jejich brilantnost zářila z každého slova. Soutěžící nám ukázali, že vítězství neurčuje pouze trofej, ale i houževnatost. Dnes dokázali, že úspěch spočívá v cestě za ním, v růstu a v nových přátelstvích.

Debata je pozoruhodná platforma, která mladým studentům předává řadu cenných dovedností a posiluje je na celý život. A které jsou klíčové dovednosti, které se díky debatám rozvíjejí?

  1. Kritické myšlení: Debatování zdokonaluje schopnost analyzovat informace, hodnotit argumenty a kriticky myslet. Studenti se učí zkoumat různé perspektivy, rozpoznávat logické chyby a vytvářet si správné úsudky.
  2. Efektivní komunikace: Debatéři si osvojují umění formulovat své myšlenky jasně, přesvědčivě a souvisle. Rozvíjejí silné verbální i neverbální komunikační dovednosti, včetně veřejného vystupování, aktivního naslouchání a umění přesvědčovat.
  3. Výzkumná a informační gramotnost: Zapojení do debat vyžaduje hloubkový výzkum, který studentům umožňuje proniknout do různých témat, shromažďovat spolehlivé informace a rozeznávat důvěryhodné zdroje. Učí se rozlišovat mezi fakty a názory, čímž posilují svou informační gramotnost.
  4. Konstrukce a obhajoba argumentů: Debatéři se učí vytvářet dobře strukturované argumenty, které podporují svá tvrzení důkazy, argumenty a příklady. Osvojí si také dovednost protiargumentace, předvídání a účinného řešení protichůdných názorů.
  5. Sebevědomí a sebejistota: Soutěžní povaha debaty podporuje u studentů sebedůvěru. Tím, že prezentují své myšlenky před publikem a zapojují se do intelektuální diskuse, rozvíjejí sebedůvěru, odolnost a schopnost zvládat tlak.
  6. Spolupráce a týmová práce: V debatách studenti často spolupracují se svými kolegy na formulování soudržných strategií, rozdělování rolí a vytváření společných argumentů. Učí se oceňovat různé názory, vyjednávat a pracovat na společném cíli.
  7. Time management a organizace: Příprava na debatu učí studenty, jak je důležité efektivně hospodařit s časem. Musí si zorganizovat svůj výzkum, sestavit argumenty a zdokonalit své prezentace ve stanovených termínech, což v nich podporuje cenné dovednosti v oblasti hospodaření s časem.
  8. Empatie a tolerance: Účast v debatách vystavuje studenty široké škále pohledů a názorů. Podporuje empatii, porozumění a toleranci, protože se učí s úctou naslouchat druhým, oceňovat různé názory a zapojovat se do občanské diskuse.

Tyto dovednosti získané v debatách dalece přesahují samotnou soutěž a vybavují mladé studenty základními nástroji pro úspěch na akademické, profesní i osobní úrovni.

Projekt Debatiáda je podporován Nadací Open Society Fund (Nadace OSF Praha) v rámci Fondu aktivních občanů, jehož cílem je podpora občanské společnosti.