Mise školy

Mission statement

 School profile

Mezinárodní maturita IB

International Baccalaureate Diploma Programme je dvouletý program pro studenty nejvyšších ročníků (septima, oktáva) zakončený mezinárodní maturitou IB.

Skládat mezinárodní maturitu není povinnost – student se může rozhodnout skládat jen českou maturitu.

Studenti Nového PORGu jsou připravováni k oběma typům zkoušky, učební plán Nového PORGu kombinuje požadavky českých osnov s osnovami IB.

Už v nižších ročnících studenti v různých předmětech studují kurzy, které slouží jako příprava k IB kurzům (IGCSE v kvintě a sextě, Lower Secondary Programme of Cambridge International Examinations v primě až kvartě).

Studenti mají možnost neplnit kompletní IB program, ale přihlásit se k IB zkoušce z jednoho či několika předmětů; může to však znamenat nevýhodu při ucházení se o místo na zahraniční univerzitě. 

International Baccalaureate Diploma Programme zahrnuje:

 • studium šesti předmětů vybraných ze šesti skupin; tři předměty studují studenti na vyšší úrovni (HL - cca 320 vyučovacích hodin za dva roky) a tři předměty na nižší úrovni (SL – cca 200 vyučovacích hodin za dva roky); studenti si mohou dobrovolně přidat i sedmý předmět
 • kurz Theory of Knowledge (Teorie a dějiny lidského vědění)
 • Extended Essay (absolventská práce)
 • účast v aktivitách Creativity, Activity, Service (tvořivost, tělesná aktivita, dobrovolnictví)

Předměty nabízené na Novém PORGu:

  English Language and Literature (HL, SL)
Czech Literature (HL, SL)
 

 

French (HL, SL)

German (HL, SL)

Spanish (HL, SL)

 

IB hex

 

Economics (HL, SL)

History (HL, SL)

Psychology (HL, SL)

 

 

Biology (HL, SL)

Chemistry (HL, SL)

Physics (HL, SL)

 

 

Mathematics (HL, SL)

 

 

 

  Visual Art
nebo další předmět ze skupin 1 - 4
 

Extended Essay

 • absolventská práce v rozsahu cca 4 tis. slov na základě hlubších znalostí určitého tématu (četba, samostudium)
 • student pracuje na práci pod vedením učitele
 • práce je hodnocena externě IB hodnotiteli

Theory of Knowledge

 • kurz teorie a dějin lidského vědění s dotací 2 hodiny týdně
 • zakončením kurzu je esej v rozsahu cca 1.600 slov

Creativity, Activity, Service – CAS

 • cílem aktivit CAS je praktický výstup; v oblasti umělecké tvořivosti to může být např. příprava veřejného představení; v oblasti sportovní aktivity může jít o pravidelnou sportovní činnost, účast na expedici a její příprava; v oblasti dobrovolnictví se jedná např. o pomoc postiženým dětem či starým lidem
 • studenti se musí CAS aktivitám věnovat soustavně nejméně jeden a půl roku, přibližně v rozsahu třech hodin týdně
 • studenti hodnotí sami sebe, odevzdávají reflexe své činnosti
 • škola má vyškoleného CAS koordinátora, který se s IB studenty pravidelně schází a pomáhá jim s výběrem CAS aktivit

Školné a stipendia

Roční školné na gymnáziu Nový PORG pro IB studenty, kteří přistoupí do septimy, činí ročně:

 • 247 000,- CZK

a v Praze patří k nejnižším ze škol s podobným programem. Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Škola tvoří  stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši. Nadace Martina a Lenky Romanových patří k přispěvatelům do tohoto fondu. Stipendium je přidělováno na základě individuálního posouzení žádosti, studijní fond přihlíží k příjmům a majetkovým poměrům rodiny. Stipendium je anonymní a diskrétní. Pro budoucí školní rok je hranice ročního příjmu rodiny stanovena na 1.100.000,- Kč, konkrétně se jedná o souhrn základu daně obou rodičů, resp. výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti. V případě, že PORG navštěvuje více dětí z jedné rodiny, může být stipendium uděleno i při vyšším souhrnném příjmu. Stipendijní fond uděluje stipendia ve výši až 90% školného. Pokud se Vaše finanční situace zhorší v průběhu studia, může být stipendium uděleno od data takové změny. Pokračování ve studiu tak v případě nezávisí na Vaší aktuální finanční situaci. O stipendium je možno požádat přímo prostřednictvím přihlášky ke studiu.

Při řízení o stipendiu bude PORG vyžadovat mj.:

 • vyplnění žádosti o udělení stipendia
 • jsou-li rodiče rozvedeni, kopii rozhodnutí soudu o majetkovém vyrovnání manželů
 • kopii daňového přiznání obou rodičů či jiných výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti

Studijní fond si může vyžádat další podklady a informace, které považuje za potřebné pro své rozhodnutí.

Ve školním roce 2020/2021 pobírá na našich školách sociální stipendia více než 100 dětí.

Lidé

IB teachers