Mise školy

Mission statement

 School profile

Mezinárodní maturita IB

International Baccalaureate Diploma Programme je dvouletý program pro studenty nejvyšších ročníků (septima, oktáva) zakončený mezinárodní maturitou IB.

Skládat mezinárodní maturitu není povinnost – student se může rozhodnout skládat jen českou maturitu.

Studenti Nového PORGu jsou připravováni k oběma typům zkoušky, učební plán Nového PORGu kombinuje požadavky českých osnov s osnovami IB.

Už v nižších ročnících studenti v různých předmětech studují kurzy, které slouží jako příprava k IB kurzům (IGCSE v kvintě a sextě, Lower Secondary Programme of Cambridge International Examinations v primě až kvartě).

Studenti mají možnost neplnit kompletní IB program, ale přihlásit se k IB zkoušce z jednoho či několika předmětů; může to však znamenat nevýhodu při ucházení se o místo na zahraniční univerzitě. 

International Baccalaureate Diploma Programme zahrnuje:

 • studium šesti předmětů vybraných ze šesti skupin; tři předměty studují studenti na vyšší úrovni (HL - cca 320 vyučovacích hodin za dva roky) a tři předměty na nižší úrovni (SL – cca 200 vyučovacích hodin za dva roky); studenti si mohou dobrovolně přidat i sedmý předmět
 • kurz Theory of Knowledge (Teorie a dějiny lidského vědění)
 • Extended Essay (absolventská práce)
 • účast v aktivitách Creativity, Activity, Service (tvořivost, tělesná aktivita, dobrovolnictví)

Předměty nabízené na Novém PORGu:

  English Language and Literature (HL, SL)
Czech Literature (HL, SL)
 

 

French (HL, SL)

German (HL, SL)

Spanish (HL, SL)

 

IB hex

 

Economics (HL, SL)

History (HL, SL)

Psychology (HL, SL)

 

 

Biology (HL, SL)

Chemistry (HL, SL)

Physics (HL, SL)

 

 

Mathematics (HL, SL)

 

 

 

  Visual Art
nebo další předmět ze skupin 1 - 4
 

Extended Essay

 • absolventská práce v rozsahu cca 4 tis. slov na základě hlubších znalostí určitého tématu (četba, samostudium)
 • student pracuje na práci pod vedením učitele
 • práce je hodnocena externě IB hodnotiteli

Theory of Knowledge

 • kurz teorie a dějin lidského vědění s dotací 2 hodiny týdně
 • zakončením kurzu je esej v rozsahu cca 1.600 slov

Creativity, Activity, Service – CAS

 • cílem aktivit CAS je praktický výstup; v oblasti umělecké tvořivosti to může být např. příprava veřejného představení; v oblasti sportovní aktivity může jít o pravidelnou sportovní činnost, účast na expedici a její příprava; v oblasti dobrovolnictví se jedná např. o pomoc postiženým dětem či starým lidem
 • studenti se musí CAS aktivitám věnovat soustavně nejméně jeden a půl roku, přibližně v rozsahu třech hodin týdně
 • studenti hodnotí sami sebe, odevzdávají reflexe své činnosti
 • škola má vyškoleného CAS koordinátora, který se s IB studenty pravidelně schází a pomáhá jim s výběrem CAS aktivit

Harmonogram IB zkoušek

pdfHarmonogram IB zkoušek

Hodnocení

Úspěšní studenti získávají na konci dvouletého studia vysvědčení o mezinárodní maturitní zkoušce IB. V průběhu dvouletého studia jsou studenti hodnoceni interně vyučujícími jednotlivých IB předmětů a externě IB hodnotiteli. Interní učitelé hodnotí slohové práce, ústní projev, testy, měření, laboratorní práce apod. a některé výsledky odesílají k hodnocení organizaci IB. Takové výsledky se pak započítávají do celkového hodnocení, tedy do celkového počtu bodů, které studenti získají z mezinárodní maturity IB. Studenti jsou vždy předem seznámeni s tím, jakou formou budou jednotlivé výstupy hodnoceny.

Externě jsou hodnoceny především závěrečné písemné zkoušky, které studenti skládají v květnu druhého roku IB programu (na konci oktávy). Externě jsou hodnoceny i některé práce, které studenti odevzdávají v průběhu dvouletého studia. Studentské práce se hodnotí pomocí kritérií stanovených organizací IB, se kterými jsou studenti předem seznámeni. Příprava k IB maturitě je náročná a vyžaduje soustavnou práci a přípravu. Gymnázium Nový PORG negarantuje, že studenta k závěrečným zkouškám (tj. k mezinárodní maturitě) zaregistruje, pokud nebude dosahovat určité úrovně znalostí a schopností, nebo nebude projevovat dostatečné studijní úsilí.

Úspěšní studenti získávají na základě výsledků během dvouletého studia vysvědčení o mezinárodní maturitní zkoušce. Maximální počet bodů, které může student u mezinárodní maturity získat, je 45. Maximální počet bodů z jednoho předmětu je 7. Celkově může tedy student získat ze šesti předmětů 42 bodů. Navíc může obdržet tři další body za Extended Essay a za práci v kurzu Theory of Knowledge. Účast v aktivitách CAS není hodnocena body, nicméně splnění požadavků CAS je důležitou podmínkou k úspěšnému zakončení celého programu. K úspěšnému složení mezinárodní maturity je potřeba dosáhnout minimálně 24 bodů a splnit požadavky CAS.

Systém hodnocení nalezne v informační brožuře o IB programu (od stránky 8).

Lidé

IB teachers