fbpx
Nový PORG Praha

Pro studenty

Harmonogram školního roku

Začátek školního roku

1. 9. 2022

Konec školního roku

30. 6. 2023

Prázdniny

podzimní

26. – 27. 10. 2022

vánoční

23. 12. – 2. 1. 2023 

pololetní

3. 2. 2023

jarní

13. – 19. 3. 2023

velikonoční

6. – 10. 4. 2023

Ředitelské volno

  

  

24. – 25. 10. 2022

  

18. 11. 2022

  

21. – 22. 12. 2022

GO kurz prim

1. – 4. 9. 2022

Fresh start septim

2. – 4. 9. 2022

Školy v přírodě

  

podzimní

2. – 7. 10. 2022

letní

17. – 25. 6. 2023

lyžák sekunda

9. – 15. 1. 2023

lyžák kvarta

15. – 21. 1. 2023

lyžák tercie

21. – 27. 1. 2023

Třídní schůzky

  

nultá rodičů prim

setkání s rodiči prim

30. 9. 2022

sekundy, tercie, kvarty

7. 11. 2022

kvinty, sexty, oktávy

10. 11. 2022

primy a septimy

22. 11. 2022

primy, sekundy, tercie

28. 3. 2023

kvarty, kvinty, sexty, septimy

30. 3. 2023

PORGiáda

11. 5. 2023

Ústní část maturitní zkoušky

22. – 26. 5. 2023

Maturitní a imatrikulační ples

8. 2. 2023

Cultural week

5. – 9. 6. 2023

Květinová slavnost

29. 6. 2023

Školní vzdělávací plán

Náš školní školní vzdělávací plán kombinuje požadavky českého rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia s mezinárodními programy dle „University of Cambridge International Examinations“ (prima až sexta) a International Baccalaureate (poslední dva ročníky studia).

České pojetí je tradičně zaměřeno na seznámení se se systémem jednotlivých disciplín, větší důraz je zde kladen na znalosti. Anglosaské školství více rozvíjí dovednosti a jejich využití v praxi. Naši studenti těží z výhod obou tradic.

Hodinové dotace vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách naleznete v učebním plánu. Nepřehlédněte přehled ročníkových zkoušek.

Školné a stipendia

Roční školné na gymnáziu Nový PORG činí pro školní rok 2022/23:

156 994,- Kč

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Na škole existuje stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši.

Školní poradenské pracoviště

V našem týmu jsou laskaví a podporující odborníci, kteří provází žáky a studenty po celou dobu studia. Pomáhají předcházet nesnázím ve škole a v životě, a pokud již nějaké nastanou, tak je včas poznat a úspěšně se s nimi vyrovnat. Jsou k dispozici také všem ostatním osobám zapojeným do života školy – rodičům a vyučujícím.

Adriana Nováková – školní psycholožka pro děti do 12 let
novakovaadriana@novyporg.cz

Petr Knotek – školní psycholog pro děti od 12 let
knotek@novyporg.cz

Miroslav Pražienka – výchovný poradce
prazienka@novyporg.cz

Simona Čábelová – školní metodik prevence a koordinátor programu Kiva
cabelova@novyporg.cz

Petra Zezulková – kariérové a univerzitní poradenství
university@porg.cz

Konzultační a poradenské služby:

  • krátkodobá psychologická a terapeutická podpora
  • péče o studenty s potřebou specifických vzdělávacích a jiných potřeb
  • předcházení školní neúspěšnosti
  • řešení studijních nebo výchovných potíží
  • prevence rizikového chování – mimo jiné pomocí programu KiVa
  • pomoc při řešení mimořádných situací
  • vztahové a osobnostní poradenství 
  • kariérní a univerzitní poradenství

Česká maturita

Obecné informace

Český jazyk

Matematika

Cizí jazyky

Společenskovědní předměty

Přírodovědní předměty

Termíny

30.11.2022

přihlášky žáků k maturitní zkoušce včetně výběru předmětů – nelze následně měnit

31.3.2023

odevzdání seznamu literatury k ÚZ z ČJL

12.4.2023

písemná práce z českého jazyka a literatury

19.4.2023

písemná práce z anglického jazyka

20.4.2023

písemná práce z druhých jazyků

24.-26.4.2023

profilové písemky

24.4.2023

uzávěrka klasifikace 

28.4.2023

vydání vysvědčení za oktávu

2. – 4. 5. 2023

didaktické testy společné části maturitní zkoušky

22.-26.5.2023

ústní maturity státní a profilové

30.5.2023

 

slavnostní předávání maturitních vysvědčení (od 17:00 do 22:00)

Jídelna

Nový PORG provozuje vlastní školní kuchyni a jídelnu Odpovědným vedoucím školní kuchyně a jídelny je Václav Krbec. Standardní nabídku tvoří tři varianty hlavního jídla.