fbpx
Nový PORG Praha

Pro uchazeče

Dny otevřených dveří

Ve školním roce 2022/23 se na 2. stupni základní školy Nový PORG konají dva prezenční dny otevřených dveří a jeden online:

23. listopadu 2022 od 17:00 – prezenční
18. ledna 2022 od 17.00 – prezenční
7. února 2023 od 18.00 – online

Prosíme o registraci účastníků v následujícím formuláři.

Pokud máte zájem o prohlídku, ozvěte se. Kontakt:

Barbora Pavelková

nabor@porg.cz

+ 420 777 923 715

Školné a stipendia

Roční školné na 2. stupni základní školy Nový PORG činí pro školní rok 2023/24:

180.649,- CZK

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Na škole existuje stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši.

Podávání přihlášek ke studiu

Do šesté třídy 2023/24 přijímáme 26 studentů. Přestupní řízení bude obsahovat písemný test obecných studijních předpokladů a písemný test z angličtiny. Druhá část bude obsahovat pohovor s uchazeči, který bude zkoumat motivaci ke studiu. K ústní části budou pozváni uchazeči, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v písemné části. 

Doplňující informace: Barbora Pavelková, nabor@porg.cz, + 420 777 923 715.

Uzávěrka přihlášek:
1. 3. 2023

Termín přijímacích zkoušek:
17. 4. 2023 v 8.30 a 18. 4. 2023 v 8.30
pro uchazeče, kteří se hlásí na gymnázium PORG a 20. nebo 21. dubna 2023 dopoledne pro ostatní uchazeče. 

Zájemci o přestup do vyšších ročníků základní školy se mohou registrovat ve formuláři.

FAQ

Jaký je rozdíl mezi 2. stupněm základní školy a gymnáziem?

Učivo na 2. stupni bude více prakticky zaměřeno a nebude dosahovat takové hloubky jako na gymnáziu. V rámci výuky IT se žáci zaměří na rozvoj praktických dovedností jako je práce s MS Office, grafickými programy, psaní všemi deseti apod. Výuka 2. cizího jazyka začne již od 6. třídy, a to třemi hodinami týdně. Důraz bude též kladen na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, které budou rozvíjeny jak v českém, tak v anglickém jazyce.  Žáci se budou učit prezentovat výsledky svých výstupů a výzkumů před publikem. Rozvoj sebeprezentace a komunikace v angličtině bude probíhat v rámci všech předmětů a bude rozvíjen zejména v předmětu Drama, který bude završen realizací divadelní hry. V rámci výuky se žáci budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školu.

Budou na 2. stupni učit stejní učitelé jako na gymnáziu?

Než se 2. stupeň naplní, bude většina učitelského sboru stejná jako na gymnáziu.

Musí žáci 1. stupně základní školy Nový PORG skládat zkoušky, aby mohli pokračovat na 2. stupni?

Žáci našeho 1. stupně základní školy nemusí skládat přestupové zkoušky na 2. stupeň. Pokračují dál v plnění povinné školní docházky.

Jak bude vypadat přestupové řízení do 6. třídy?

Přestupové řízení pro žáky z jiných škol se bude skládat ze dvou částí. Bude obsahovat písemný test z obecných studijních předpokladů a z angličtiny. Žáci s nejlepšími výsledky budou pozváni na ústní pohovor, který bude zaměřen na jejich motivaci ke studiu na naší škole. Pohovor bude probíhat až po vyhlášení výsledků na gymnázium.

Budou se v přestupovém řízení zohledňovat výsledky Cermat z matematiky a češtiny?

Výsledky Cermat z matematiky a češtiny se v přestupovém řízení zohledňovat nebudou. Nejedná se o přijímací řízení, ale o přestup a pokračování v základním vzdělávání.

Jak je to s výukou jazyků?

Na 2. stupni základní školy počítáme s intenzivní výukou angličtiny i 2. cizího jazyka. Cílem je, aby žáci v angličtině dosáhli úrovně B2 až C1 na konci 9. třídy a byli též schopni komunikace v 2. cizím jazyce, kde bude na výběr z jazyka německého, francouzského a španělského.

Budou žáci 2. stupně moci přejít po 9. třídě na gymnázium?

Žáci našeho 2. stupně budou připravováni na studium na čtyřletých gymnáziích a středních školách. K výběru vhodné střední školy jim bude pomáhat poradenský program.

Kolik 6. tříd se bude otvírat?

V tomto školním roce počítáme se otevřením jedné třídy.

Nebudou učitelé a žáci gymnázia pohlížet na žáky 2. stupně jako na ty neúspěšné či hloupé?

Na základní škole i gymnáziu PORG dbáme na přátelské prostředí a respekt mezi žáky i učiteli. Studium na 2. stupni bude zaměřeno více prakticky a bude určeno dětem, které nemají takové akademické ambice. Počítáme s tím, že se studenti budou znát z mimoškolních aktivit i školních akcí a vytvoří si mezi sebou přátelské vztahy.