Profil školy

Mise školy

Absolvent Nového PORGu je připraven ke studiu na předních českých i zahraničních univerzitách.

To znamená, že:

  • pro své další studium a ve svém profesním i osobním životě aktivně využívá minimálně 2 světové jazyky,
  • je schopen logicky myslet, kriticky vyhodnocovat informace a efektivně komunikovat,
  • je vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují zvládat nové úkoly a dosahovat akademických, profesních a osobních úspěchů.

Absolvent Nového PORGu je sebevědomý mladý člověk vybavený pro výzvy svého profesionálního, občanského a osobního života.

Jako takový:

  • je nezávislý, kriticky myslící, cítí spoluodpovědnost za svět, ve kterém žije, a informovaně se rozhoduje,
  • není snadno manipulovatelný a je schopen a připraven podílet se na životě společnosti, jejíž je součástí.

pdf  School profile

Základní údaje

NOVÝ PORG, Pod Krčským lesem 25, Praha 4 - Krč, 142 00

Ředitel společnosti PORG Dagmar Dluhošová
tel: (+420) 777 923 718
email: dluhosova(zavináč)porg.cz
Ředitel Nového PORGu Karel Lemfeld 
tel: (+420) 776 239 694
email: lemfeld(zavináč)novyporg.cz
Telefon office +420 244 403 650, +420 777 203 026
e-mail office info(zavináč)novyporg.cz
Číslo účtu 221133245 / 0300
REDIZO 600006018
IZO 000550591
IČO 25698117
ID datové schránky  r43jd43

pdfŠKOLNÍ ŘÁD pdfProhlášení o ochraně osobních údajů

Právní subjektivita a zřizovatel

PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.

Spolek PRO GYMNÁZIUM, spolek registrovaný Ministerstvem vnitra České republiky

Zařazení školy do sítě škol

"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařazuje osmileté reálné gymnázium, Praha 8, Lindnerova, do sítě soukromých středních škol od 1. 9. 1990." (dopis MŠMT ČR ze dne 5. 6. 1990, č.j. 17659/90-02)

PORG je zařazen do sítě středních škol MŠMT po celou dobu své existence od roku 1990. Tj. například všechna námi vydávaná vysvědčení mají stejnou validitu ve vztahu ke státu jako vysvědčení z kterékoli jiné střední školy v České republice.

Typ poskytovaného vzdělání

Obor gymnázium
Kód oboru 79-41-K/81
Zaměření všeobecné
Počet studentů a žáků celkem 348
Forma studia denní
Doba studia 8 let

Školné a stipendia

Roční školné na gymnáziu Nový PORG činí pro školní rok 2021/22:

  • 147.981,- CZK

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Škola tvoří  stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši. Nadace Martina a Lenky Romanových patří k přispěvatelům do tohoto fondu. Stipendium je přidělováno na základě individuálního posouzení žádosti, studijní fond přihlíží k příjmům a majetkovým poměrům rodiny. Stipendium je anonymní a diskrétní. Pro budoucí školní rok je hranice ročního příjmu rodiny stanovena na 1.100.000,- Kč, konkrétně se jedná o souhrn základu daně obou rodičů, resp. výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti. V případě, že PORG navštěvuje více dětí z jedné rodiny, může být stipendium uděleno i při vyšším souhrnném příjmu. Stipendijní fond uděluje stipendia ve výši až 90% školného. Pokud se Vaše finanční situace zhorší v průběhu studia, může být stipendium uděleno od data takové změny. Pokračování ve studiu tak v případě nezávisí na Vaší aktuální finanční situaci. O stipendium je možno požádat přímo prostřednictvím přihlášky ke studiu.

Při řízení o stipendiu bude PORG vyžadovat mj.:

  • vyplnění žádosti o udělení stipendia
  • jsou-li rodiče rozvedeni, kopii rozhodnutí soudu o majetkovém vyrovnání manželů
  • kopii daňového přiznání obou rodičů či jiných výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti

Studijní fond si může vyžádat další podklady a informace, které považuje za potřebné pro své rozhodnutí.

Ve školním roce 2020/2021 pobírá na našich školách sociální stipendia více než 200 dětí.

Školská rada

Za zřizovatele Jan Herman - předseda, Iveta Petrášová, Jakub Švrček
Za učitele Jan Bukovský, Jason Kucker, Barbora Gazdová
Za rodiče Radim Fiala, Kateřina Štěpánková, Šárka Volešová

pdfJednací řádpdfZápis 2016_1 ustavující schůze

Jídelna

Nový PORG provozuje  vlastní školní kuchyni a jídelnu od 1. září 2008. Odpovědným vedoucím školní kuchyně a jídelny je Václav Krbec. Školní kuchyně a jídelna Nového PORGu slouží primárně k zajištění oběda žákům, studentům a zaměstnancům školy. Standardní nabídku tvoří tři varianty hlavního jídla.

Kontakty

vedoucí školní jídelny Václav Krbec
e-mail jidelna(zavináč)novyporg.cz
telefon +420 773 775 973

Platby stravného

Platby služeb se provádí zálohově bezhotovostním převodem na účet školní jídelny Nového PORGu.

číslo účtu školní jídelny 3353792/0800 (variabilním symbolem platby je číslo smlouvy o studiu)

Detailní informace o frekvenci a výši splátek jsou součástí přihlášky ke stravování:

přihláška ke stravování 

pdfPřihláška_ke_stravování_2019_20 (pdf)

docxPřihláška_ke_stravování_2019_20 (docx)

Objednávky, výběr a odhlašování stravy

Zaplacením příslušné částky na účet školní jídelny je strávníkovi aktivováno jeho osobní konto a jsou mu automaticky přihlášeny zvolené služby (obědy, případně i svačiny). Tím je zároveň z vložené částky odečtena celková cena přihlášených služeb a zobrazovaná výše konta pak odpovídá zůstatku z vložených prostředků.

Pokud si chce strávník volit z nabízených variant, přihlašovat či odhlašovat stravu, případně získat  další informace o svém účtu, může tak učinit prostřednictvím objednávkového  boxu, který je umístěn přímo v jídelně nebo pomocí internetu na www.strava.cz. (Informace o přístupu ke svému kontu jsou rodičům odesílány automaticky po jeho zřízení. Pokud jste informace neobdrželi kontaktujte prosím zaměstnance školní jídelny.)

Odhlásit oběd nebo objednanou svačinu je možné nejpozději jeden den předem do 7:00 pomocí  objednávkového boxu v jídelně nebo prostřednictvím internetu. Neodhlášený oběd  je také možné vyzvednout v jídelně (nádobí netřeba – oběd Vám vakuově zabalíme).

Přeplatky

Přeplatky za  neodebranou stravu jsou strávníkům automaticky převáděny do dalšího období.  V případě odhlášení žáka či studenta ze školního stravování jsou přeplatky  vraceny převodem na účet.

Doplňkový prodej

Ve školní  jídelně byl zahájen prodej doplňkového sortimentu. V nabídce je obložené pečivo,  oplatky, vitamínové nápoje a drobné sladkosti. Rodiče, kteří mají zájem, aby  jejich děti mohly tuto službu využívat, ať prosím informují o svém souhlasu školní jídelnu e-mailem a odesláním finanční částky (ve výši dle vlastního uvážení), kterou bude mít jejich dítě pro tento účel na svém kontě k dispozici.

Jídelníček

Lidé

Vedení školy

Interní učitelé

Externí učitelé

Ostatní zaměstnanci