Co děláme jinak

Jsme nezisková pětiletá základní škola, na kterou navazuje osmileté gymnázium nebo 2. stupeň. Nabízíme jedinečnou koncepci, která spojuje akademické výsledky s přátelským prostředím, ve kterém se děti cítí bezpečně. Klademe důraz na to, aby žáky učení bavilo a nebylo spojeno s nadměrným stresem, stavíme na jejich přirozené zvídavosti a tvořivosti.

Jedinečná koncepce

 • Naše jedinečná koncepce nabízí dětem širokou a pestrou paletu výukových činností a aktivit, které jsou přímo „šité na míru“ žákům v konkrétní třídě a přitom zajišťuje jednotnost výstupů z učiva i získaných dovedností. V každém ročníku totiž prostřednictvím seniorských testů ověřujeme dosažení očekávaných výstupů vzdělávání, které vycházejí z RVP.
 • Naši žáci zažívají radost z toho, co zvládli, co se jim podařilo, co se naučili. Děti vedeme k tomu, aby dokázaly spolupracovat, domluvit se, představit výsledek své práce, uměly druhým poradit, ale i radu přijmout.
 • Velkou pozornost věnujeme dovednostem, jako je čtení s porozuměním, práce s textem nebo vyhledávání klíčových informací. Samozřejmostí je výuka českých reálií a české kultury.
 • Pravidelně pracujeme se sebehodnocením. Žáky prvních a druhých tříd neznámkujeme, ale hodnotíme, například i za přístup.
 • Dvakrát týdně žáci pracují v polovičních třídních skupinách. Ve všech třídách má třídní učitel(ka) k dispozici asistenta.

 Angličtina

 • Jsme česká škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny, kterou vyučujeme od 1. třídy. Ve výuce angličtiny navazujeme na předchozí znalost, takže žáci mohou plynule pokračovat na své úrovni. Mnoho žáků však s anglickým jazykem v 1. třídě začíná.
 • S angličtinou se žáci setkávají také při hodinách hudební, výtvarné a dramatické výchovy. Jelikož jsou naši žáci s angličtinou v každodenním kontaktu, nemají problém v tomto jazyce komunikovat. V páté třídě žáky připravujeme k závěrečnému muzikálovému vystoupení v anglickém jazyce a složení mezinárodní jazykové zkoušky PET, která dokládá úroveň angličtiny B1 (úroveň maturitní zkoušky). Předměty v angličtině vyučují aprobovaní rodilí mluvčí.
 • Znalosti angličtiny měříme na PORGu pomocí standardních Cambridge zkoušek (KET až CPE) a následně studenty klasifikujeme podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR, úrovně A1 až C2). Následující obrázek mapuje úroveň angličtiny u studentů napříč ročníky.

Angličtina srovnání NP 2

Spolupráce s rodinou

 • Klíčová je pro nás úzká spolupráce s rodinou. S rodiči pravidelně komunikujeme o dění ve škole i o pokroku jednotlivých žáků.
 • Třídní schůzky organizujeme pro každého žáka individuálně. V době distanční výuky probíhají online formou.

 Družina

 • V rámci družiny nabízíme přes osmdesát různých zájmových aktivit, a to ve dvou věkových kategoriích, které jsou zahrnuty v základním školném.
 • Družina funguje od 7.30 do 17.30 (v pátek do 16.30).

Sportovní vyžití a zázemí školy

 • Naše škola nabízí skvělé sportovní zázemí. Máme dvě tělocvičny, velkou sportovní halu, lezeckou stěnu, zrcadlový baletní sál, dvě venkovní hřiště a kurty na beach volejbal. Široké sportovní a volnočasové zázemí využíváme po škole i o velké přestávce, které u nás trvá 30 minut.
 • Vyučujeme v příjemných, moderně a účelně vybavených kmenových i odborných učebnách (music room, drama room),  žáci mají k dispozici bohatě vybavenou a příjemně zařízenou knihovnu.
 • Ve výuce účelně využíváme tradiční i moderní učební pomůcky a techniku (např. interaktivní tabule).

 Skvělý tým

 • Každý náš učitel je jedinečný, ale všechny spojuje nadšení pro práci s dětmi. Vedle českých a anglicky mluvících aprobovaných učitelů pracují na prvním stupni také odborné asistentky, jež mají rovněž pedagogické vzdělání.

Česká školní inspekce

V květnu školního roku 2018/19 probíhala v pražských kampusech inspekce. Inspektoři navštívili hodiny na obou našich gymnáziích, na základní škole a nahlédli i do družiny a školní jídelny. Celá zpráva je dostupná na stránkách ČŠI nebo stažená zde. Ze zprávy vyjímáme silné stránky školy:

 • dlouhodobě stanovené cíle v oblasti učení a jasně definované standardy kvality vzdělávání sdílené učiteli, žáky i rodičovskou veřejností,
 • funkční kontrolní systém poskytující vedení školy zpětnou vazbu pro přijímání účinných opatření směřujících ke zkvalitnění výuky,
 • rozvoj materiálního zázemí školy ve vztahu k nastavené koncepci vzdělávání,
 • promyšlená organizace vzdělávání vycházející ze vzdělávacích potřeb a zájmu žáků umožňující rozvoj jejich studijního potenciálu a profilaci,
 • uplatňování inovativních vzdělávacích metod podporujících osobnostní rozvoj žáka,
 • propracovaný systém hodnocení umožňující sledovat individuální pokrok každého žáka v rámci vyučovacího předmětu i celkových výsledků vzdělávání,
 • dlouhodobě výborné výsledky vzdělávání žáků,
 • promyšlený systém oceňování a pochval žáků za dosažené výsledky,
 • široké spektrum školních a mimoškolních aktivit podporujících sounáležitost žáků se školou, týmovou spolupráci, neformální komunikaci a odbourávání bariér napříč ročníky a stupni vzdělávání.

Co děláme jinak