Co děláme jinak

Nezisková základní škola Nový PORG je pětitřídní základní škola situovaná v Praze 4 v Krči. Škola pravidelně dosahuje vynikajících výsledků při srovnávacích měřeních SCIO, NIQES i Kalibro

 • Nový PORG zš je česká škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Předmět anglický jazyk se vyučuje od první třídy a s angličtinou se žáci setkávají také při hodinách hudební, výtvarné a dramatické výchovy. Předměty v angličtině vyučují aprobovaní rodilí mluvčí.
 • Učíme české reálie a českou kulturu, čeština tu není pouze volitelný předmět.
 • Poskytuje plnohodnotnou online výuku po celou dobu koronakrize.
 • Ve všech třídách má třídní učitel(ka) k dispozici i asistenta. Rodiče mají možnost sledovat týdenní plán výuky, který je dostupný ve školním informačním systému a je pravidelně aktualizován.
 • Třídní schůzky jsou organizovány pro každého žáka individuálně. 
 • Nabízíme nadstandardní komunikaci s rodiči. Škola využívá rodičovský portál. Žáci jsou hodnoceni nejen známkou za vědomosti, ale i za přístup (od čtvrté třídy) a dostávají i slovní hodnocení.
 • Nabídka zájmových aktivit (v rámci družiny) v rozsahu přes osmdesáti různých kroužků ve dvou věkových kategoriích je zahrnuta v základním školném. 

VÝUKA ANGLIČTINY 

Znalosti angličtiny měříme na PORGu pomocí standardních Cambridge zkoušek (KET až CPE) a následně studenty klasifikujeme podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR, úrovně A1 až C2). Následující obrázek mapuje úroveň angličtiny u studentů napříč ročníky.

Angličtina srovnání NP 2

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

V květnu školního roku 2018/19 probíhala v pražských kampusech inspekce. Inspektoři navštívili hodiny na obou našich gymnáziích, na základní škole a nahlédli i do družiny a školní jídelny. Celá zpráva je dostupná na stránkách ČŠI nebo stažená zde. Ze zprávy vyjímáme silné stránky školy:

 • dlouhodobě stanovené cíle v oblasti učení a jasně definované standardy kvality vzdělávání sdílené učiteli, žáky i rodičovskou veřejností,
 • funkční kontrolní systém poskytující vedení školy zpětnou vazbu pro přijímání účinných opatření směřujících ke zkvalitnění výuky,
 • rozvoj materiálního zázemí školy ve vztahu k nastavené koncepci vzdělávání,
 • promyšlená organizace vzdělávání vycházející ze vzdělávacích potřeb a zájmu žáků umožňující rozvoj jejich studijního potenciálu a profilaci,
 • uplatňování inovativních vzdělávacích metod podporujících osobnostní rozvoj žáka,
 • propracovaný systém hodnocení umožňující sledovat individuální pokrok každého žáka v rámci vyučovacího předmětu i celkových výsledků vzdělávání,
 • dlouhodobě výborné výsledky vzdělávání žáků,
 • promyšlený systém oceňování a pochval žáků za dosažené výsledky,
 • široké spektrum školních a mimoškolních aktivit podporujících sounáležitost žáků se školou, týmovou spolupráci, neformální komunikaci a odbourávání bariér napříč ročníky a stupni vzdělávání.

Co děláme jinak